Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 lipca 1920 r.
uzupełniające rozporządzenie z d. 21 maja 1920 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ustaw Nr 42) w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920. *

Art.  1.

Przy dokonywanych na zasadzie postanowień rozporządzenia z dnia 21 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 47 z 1920 r. poz. 296) wpłatach obligacji austrjackich pożyczek wojennych na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 mogą Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Kasy Skarbowe i Urzędy Podatkowe do czasu przeprowadzenia rejestracji, przewidzianej w art. 2 powołanego rozporządzenia, przyjmować od osób, będących niewątpliwie obywatelami polskimi, tudzież od instytucji, funduszów i osób prawnych, mających główną siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej, całą ilość posiadanych przez nie przed dniem 1 listopada 1918 r. obligacji austrjackich pożyczek wojennych w stosunku w art. 1, 4 i 5 powołanego rozporządzenia ustalonym.

Art.  2.

Wymienione w art. 1 osoby i instytucje, posiadające obligacje austrjackiej pożyczki wojennej w przechowaniu poza granicami Rzeczypospolitej, będą mogły po przeprowadzeniu rejestracji, przewidzianej w art. 2 rozporządzenia z dnia 21 maja 1920 r. aż do terminu, który później oznaczony zostanie, dokonać za okazaniem imiennych świadectw tymczasowych na uskutecznioną przez nie gotówkową subskrybcję na 5% długoterminowa wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920, dodatkowej wpłaty na tą pożyczkę w zarejestrowanych obligacjach do wysokości 1/3 zaś, w wypadkach, przewidzianych w art. 5 powołanego rozporządzenia, do całkowitej wysokości sumy subskrybowanej w gotowiźnie - o ile wykażą, że sprowadzenie obligacji austrjackich pożyczek wojennych w granice Rzeczypospolitej nastąpiło za zezwoleniem odnośnego Przedstawicielstwa Polskiego za granicą.

* Z dniem 24 października 1920 r. zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do d. 31 października 1920 r., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 września 1920 r. o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową (Dz.U.20.95.631).

Z dniem 12 marca 1921 r. zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 30 kwietnia 1921 r., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 (Dz.U.21.23.130).