Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1923 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.29.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 11 marca 1924 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1923 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. R. P. № 90, poz. 828) zarządza się co następuje:
Nauczyciele, którzy w ciągu roku 1925 ukończą studjum pedagogiczne przy Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, a odpowiadają warunkom wymienionym w § 2 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 21 czerwca 1923 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich (Dz. U R. P. № 68, poz. 533), mogą zdać egzamin uproszczony z pedagogiki przed państwową komisją egzaminacyjną, istniejącą przy Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie.
Egzamin odbywa się na podstawie regulaminu, obowiązującego na wymienionem wyżej Studjum Pedagogicznem, z tern ograniczeniem, że od kandydatów nie wymaga się wykonania piśmiennej pracy domowej; kandydaci ci wykonują natomiast piśmienną pracę pod nadzorem zgodnie z wymienionem wyżej rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ę dn. 21 czerwca 1923 r.

Zakres wymagań określa "Program wymagań przy uproszczonych egzaminach państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich", ustanowiony rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 sierpnia 1923 r. (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. № 18, poz. 159).

O dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zgodnie z wymienionem wyżej rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1923 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Z dniem ogłoszenia.