Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1920 roku
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. normującego użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 grudnia 1919 r. i w uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów, normującego użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 3919 r. (Dz. Ust. R. P. z dnia 16 czerwca 1920 r. Ks 47 poz. 290) zarządza się co następuje:
§  1. Art. 18 powyżej powołanego rozporządzenia Rady Ministrów uzupełnia się ustępem o brzmieniu nastepującem:

"Osobom i zrzeszeniom, wymienionym w art. 2, która wprowadzone zostały przez urzędy ziemskie w posiadanie działek gruntowych z parcelacji majątków państwowych, może być udzielony narazie do czasu przeprowadzenia szacunku parceli kredyt inwestycyjny w wysokości nie przewyższającej trzech tysięcy marek polskich na każdzi morgę. Po przeprowadzeniu szacunku kredyt ten rnoże być uzupełniony do wysokości, przewidzianej w punktach a i b tego artykułu".

§  2. Art. 22 powyżej powołanego rozporządzenia Rady Ministrów uzupełnia się ustępem o brzmieniu nastepującem:

"Kredyt inwestycyjny według ust. 2 art. 18 może być do czasu przepisania na ubiegających się o pożyczkę tytułu własności udzielony za obligiem notarjalnym pod warunkiem zahipotekowania tego długu równocześnie z przepisaniem tytułu własności".

§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.