Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 czerwca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 12 maja 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąs motorowe mi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr, № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. W rozporządzeniu z dnia 12 maja r. b. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dzien. Ustaw z 1921 r. № 43, poz. 266), w "Wykazie opłat dodatkowych", punkt 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i za zajęcie torów", uzupełnia się przez dodanie uwagi następującej:

"Uwaga 3. Powyższe normy opłat postojowego stosuje się do wagonów o ładowności poniżej 10 ton. Za przetrzymanie wagonów o ładowności 10 i więcej ton stosuje się opłaty, przewidziane w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów kolejami normalnotorowemi (Dziennik Ustaw 1921 r. № 43, poz. 265)".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 roku.