Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1078

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 1 grudnia 1923 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia II czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Zamiast uchylonego rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 18 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 2 poz. 12) tekstu § 9 rozporządzenia tychże Ministrów z dn. 11 czerwca 1920 r., o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) ustanawia się nowy tekst tego paragrafu o następującem brzmieniu:

"Dla niektórych towarów przywożonych z zagranicy ustanawia się cechowanie. Towary, podlegająca cechowaniu będą wydawane do wolnego obrotu jedynie po nałożeniu na nich plomb, lub innych znaków urzędowych.

Spis towarów podlegających cechowaniu ustanawia Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Towary zagranicznego pochodzenia, podlegające urzędowemu cechowaniu, znalezione w wolnym obrocie bez plomb lub innych znaków urzędowych, będą traktowane jako towary przemycane".

Rozporządzenie niniejsze wejdzie w życie w terminie, który oznaczy Minister Skarbu.