Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.37.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 22 kwietnia 1929 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 551) w brzmieniu nadanem mu rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 681), uzupełnia się dwoma dalszemi punktami, a mianowicie dodaje się:

"24) rury żelazne i stalowe spawane lub ciągnione o średnicy wewnętrznej do 321 mm. z wyjątkiem rur wiertniczych Zł. 2.50 od 100 kg.

25) rury-przewody z blachy żelaznej lub stalowej wyginanej i spawanej o grubości powyżej 4 mm. i średnicy powyżej 500 mm. " 5.40 " 100 kg."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.