Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.96.706

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 12 listopada 1921 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia z d. 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

W wykonaniu ustawy z dn. 8 lipca 1921 r. o udzieleniu rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 62 poz. 383) i w uzupełnieniu rozporządzenia z d. 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U R. P. z r. 1921 № 18 poz. 104) zarządza się co następuje:
§  1. Art. 1 rozporządzenia z d. 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 18, poz. 104) uzupełnia się następującym (drugim) ustępem;

"Instytucje kredytowe o charakterze spółdzielczym otrzymują prawa wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu dopiero po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu lub wyznaczonych przezeń organów"

Art. 3 tegoż rozporządzenia uzupełnia się następującym (drugim) ustępem:

"Instytucje kredytowe o charakterze spółdzielczym mogą jednakże dokonywać tranzakcji wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu dopiero po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Skarbu lub wyznaczonych przezeń organów".

Po artykule 4 rozporządzenia wstawia się nowy artykuł (4a) treści następującej:

"Art. 4a). Lombardowanie walut zagranicznych i dewiz i wogóle udzielanie kredytu pod zabezpieczenie tych wartości jest niedozwolonem.

Dla banków dewizowych może w wyjątkowych wypadkach udzielać zezwoleń na te operacje Ministerstwo Skarbu lub wyznaczone przez nie organy".

Art. 11 rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

Wywóz marek polskich w gotowiźnie, w czekach, przekazach lub zobowiązaniach kupieckich dozwolony jest bez specjalnego pozwolenia do wysokości 20.000 marek polskich jednorazowo lub 60.000 marek polskich miesięcznie. Pozwoleń na wywóz marek polskich do wysokości 50.000 marek polskich udziela Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa i jej oddziały.

Pozwoleń na wywóz sum wyższych udziela Ministerstwo Skarbu lub wyznaczone przez nie organy".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.