Uzupełnienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 1924 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.

Na mocy art. 1 punkt 8 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 69, poz. 416) zarządza się co następuje:
W końcu ustępu drugiego § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich (Dz. U. R. P. № 112, poz. 1014) dodaje się następujące zdanie:

"Godłem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych - trójrąb Neptuna, krzyżujący się z kotwicą, z rybą w środku barwy żółtej (wzór № 5)".

Załącznik wymienionego rozporządzenia uzupełnia się przez dodanie wzoru № 5 - według załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W § 5 wymienionego w § 1 rozporządzenia po wyrazie: "Skarbu" dodaje się wyrazy: "Rolnictwa i Dóbr Państwowych".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

GODŁO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................