Uzupełnienie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.27.203

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 25 marca 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r., o zakresie działania Ministra Kolei i organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 580) w brzmieniu nadanym jej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r., zmieniającym i uzupełniającym przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 599), oraz na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 567) zarządzam co następuje:
W "Regulaminie przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych" stanowiącym Załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 93, poz. 721), zmienionym rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 822), z dnia 20 kwietnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 239), z dn. 27 czerwca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 307), z dnia 2 sierpnia 1935 r., (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 389), z dnia 6 sierpnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 400), z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 34), z dnia 25 czerwca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 357) oraz z 17 listopada 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 617) wprowadza się uzupełnienia następujące:

§ 1. W klasie I "Materiały wybuchowe", 1-a "Materiały wybuchowe i strzelnicze", w dziale A "Materiały wybuchowe":

1)
w 1 grupie, pod lit. a), w tytule 1 "Górnicze materiały wybuchowe", pod lit. A "Materiały wybuchowe skalne", po ustępie rozpoczynającym się od wyrazów "Amonit 8" dodaje się nowy ustęp o brzmieniu następującym:

"Amonit 9) Mieszanina 73% saletry amonowej, 10% saletry sodowej, 4% nadchloranu potasu, 7% alsiminu, 3% wazeliny, 3% mączki drzewnej;"

2)
w grupie 2 "Materiały wybuchowe, które mogą być przewożone tylko jako przesyłki pół- i całowagonowe", w ustępie pod lit. g) dodaje się na końcu ustępu, w ciągu dalszym: "Tu należy", a od nowego wiersza:

"Żelamit. Mieszanina 29,5% nitrogliceryny, 0,5% bawełny kolodyjnej, 50% saletry amonowej, 15% saletry sodowej, 4% parafiny, 1% mączki drzewnej".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1937 r.