Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 4 grudnia 1920 r.
uzupełniające punkt 4 art. 81 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich".

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr. 14, poz. 152} konstytucyjnie zatwierdzonego 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr. 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, punkt 4 artykułu 81 "Przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich" uzupełnia się "Uwagą", następującej treści:

"Uwaga. Czasowo aż do odwołania, należy przed sprzedażą bagażu i przesyłek nieodebranych w drodze licytacji wyłączać protokularnie przedmioty, mogące być przydatnemi dla armji, kolei żelaznych, szpitali i instytucji użyteczności publicznej. Po dokonaniu oceny przez rzeczoznawców należy sprzedawać wymienione przedmioty z wolnej ręki w pierwszym rzędzie instytucjom i organom Ministerstwa Spraw Wojskowych, następnie Ministerstwa Kolei Żelaznych, poczem dopiero instytucjom pozostałych interesowanych Ministerstw lub organizacjom użyteczności publicznej".