Uzupełnienie przepisów o zniesieniu fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

DEKRET
z dnia 31 grudnia 1956 r.
o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji.

W dekrecie z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) dotychczasową treść art. 10 oznacza się jako ustęp 1 i wprowadza się w art. 10 nowe ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się również do fundacji, których majątek znajduje się w całości lub w części za granicą.

3. Majątek fundacji określonych w ust. 1 i 2 nie podlega przejęciu na własność Państwa."

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do fundacji istniejących w dniu wejścia w życie dekretu powołanego w art. 1.