Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie uzupełnienia przepisów o organizacji Milicji Ludowej.

W uzupełnieniu dekretu z dnia 5 grudnia 1918 r. o organizacji milicji ludowej na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Funkcjonarjusze milicji ludowej do czasu wydania specjalnych przepisów służbowych podlegają przepisom w następujących artykułach wyszczególnionym.

Art.  2.

Kandydat na funkcjonarjusza milicji ludowej winien odpowiadać następującym warunkom:

1) wiek nie niżej 25 lat,
2) należyte uzdolnienie,
3) nieskazitelność obywatelska,
4) zdrowie fizyczne,
5) poprawna znajomość języka polskiego w słowie i piśmie, i musi przebyć dwumiesięczny okres służby próbnej, po ukończeniu której jest obowiązany do dalszej służby.
Art.  3.

Funkcjonarjusze milicji ludowej umundurowani będą według wzorów, które określi Minister Spraw Wewnętrznych.

Art.  4.

Funkcjonarjusze milicji ludowej przyjmowani są na służbę na okres czasu co najmniej dwuletni. Winni porzucenia służby przed upływem 2-ch lat odpowiadać będą jak za pogwałcenie przepisów o służbie wojskowej.

Funkcjonarjusze milicji ludowej, zwerbowani przed ogłoszeniem niniejszego dekretu, mogą być na własne żądanie zwalniani ze służby przed upływem dwuletniego terminu.

Art.  5.

Do funkcjonarjuszy milicji ludowej stosują się wojskowe przepisy o karach dyscyplinarnych oraz wojskowa procedura karna.

Art.  6.

Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania instrukcji i przepisów, opartych na niniejszym dekrecie, oraz na dekrecie z dnia 5 grudnia 1918 r. dotyczących organizacji i czynności milicji ludowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i trybu postępowania

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.