Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.747

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 grudnia 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia postanowień wykonawczych do Przepisów przewozowych obowiązujących na kolejach polskich, oraz przepisów Przewozowych, stanowiących część I a Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1-go czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam niniejszem natychmiastowe wprowadzenie następujących uzupełnień do przepisów przewozowych, obowiązujących na polskich kolejach państwowych, oraz przepisów przewozowych stanowiących część I a Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.
Do art. 70 ustępu 1-go.

I. Ustalone w czasie rewizji na opłaty lub niedobory podaje się do wiadomości stacjom, na których opłacono odnośne należności.

O nadpłatach zawiadamiają stacje interesantów za pomocą obwieszczeń w lokalach towarowych, dostępnych dla publiczności.

Do art. 70 ustępu 3-go.

II. 1) Reklamacje należy wnosić do tej Dyrekcji kolejowej, w okręgu której opłacono należności.

2) do każdej reklamacji, wniesionej przez osobę w myśl postanowień ustępu 3-go niniejszego artykułu nieuprawnioną, należy w każdym wypadku dołączyć na oddzielnych blankietach cesję lub pełnomocnictwo, zaopatrzone podpisem uprawnionej osoby, uwierzytelnionym notarjalne lub sądownie.

Dla pełnomocnictwa wystawionego na biuro reklamacyjne utrzymywane przez izbę handlowo-przemysłową wystarczy podpis nieuwierzytelniony.

Cesje i pełnomocnictwa podlegają opłacie stemplowej.

Blankiety wydaje kolej za opłatą. Kolej nie zwraca cesji i pełnomocnictw.

Do reklamacji należy dołączyć oryginalne dowody przewozowe, względnie wtórniki listów przewozowych i rachunki przedpłat przewoźnego, o ile chodzi o należności opłacone przy nadaniu.

Do art. 71 ustępu 2-go.

I. Reklamacje, nie zawierające dostatecznych danych, a w szczególności nie podające kwot i podstaw, oraz reklamacje, do których nie dołączono oryginalnych dowodów przewozowych, względnie w wypadkach przewidzianych cesji lub pełnomocnictw nie przerywają biegu przedawnienia.