Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.83.737

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 września 1927 r.
uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Ostateczny termin zgłaszania przez weteranów roszczeń do zaopatrzenia na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich (Dz. U. R. P. № 26, poz. 212) przypada na dzień ostatni szóstego miesiąca po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zgłoszenia wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane.

Art.  2.

Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej może wyjątkowo uwzględnić po terminie, ustalonym w art. 1 niniejszego rozporządzenia zgłoszenia:

a) weteranów, zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i
b) weteranów, którzy powrócili do kraju po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Art.  3.

Postanowienia art. 1 i 2 odnoszą się także do wdów po weteranach, zmarłych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.