Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.584

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 1 września 1920 r.
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia postanowień regulaminu dla Komisji Dewizowej i banków dewizowych.

W uzupełnieniu postanowień regulaminu czynności Komisji Dewizowe), i banków dewizowych (Dz. ust. № 73 poz. 506 z roku 1920) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Art. 1 regulaminu ulega zmianie i brzmieć będzie: "W skład Komisji Dewizowej wchodzą: prezes i wice-prezes, mianowani przez Ministra Skarbu oraz jako członkowie: przedstawiciel Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, dwaj przedstawiciele Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i delegaci poszczególnych banków dewizowych, po jednym delegacie od każdego banku.

Prezes, a w jego nieobecności wice-prezes Komisji, ma prawo do zapraszania na jej posiedzenia również innych osób z głosem doradczym.

Art.  2.

Art. 4 regulaminu uzupełnia się następującym drugim ustępem:

"Prezes Komisji Dewizowej upoważniony jest powoływać do życia za zgodą komitetu wykonawczego w Warszawie w poszczególnych miastach prowincjonalnych specjalne komitety wykonawcze, których skład i zakres działania będzie każdorazowo określony.

Art.  3.

Po art. 19 regulaminu wprowadza się do tego ostatniego nowy art. 19a który brzmieć będzie:

"O ile wydział kasowy departamentu skarbu Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej zajmuje się samodzielnie przydziałem walut zagranicznych osobom, firmom i instytucjom prywatnym, wówczas podlega on tym samym ograniczeniom co każdy bank dewizowy.

Postanowienia regulaminu nie dotyczą jednakże działalności wydziału kasowego o ile tenże przydziela waluty zagraniczne instytucjom rządowym.

Art.  4.

Po art. 22 regulaminu wprowadza się do tegoż nowy art. 22a który brzmieć będzie:

"Aż do chwili, póki kompetencja Głównego Urzędu Obrotu Towarowego nie będzie rozciągnięta na obszary Województw Poznańskiego i Pomorskiego, prawa przysługujące powyższemu Urzędowi w myśl poprzednich artykułów wykonywać będzie na tych obszarach Urząd dla Handlu Zagranicznego w Poznaniu.

Art.  5.

Art. 26 regulaminu uzupełnia się następującym czwartym-ustępem:

"Do wydawania zezwoleń na wywóz zagranicę sum w walutach obcych nieprzekraczających normy, ustalonej w art. 17 p. 2 b. upoważniony jest w imieniu Komisji Dewizowej, o ile chodzi o osoby korzystające z prawa wywozu swego majątku do Niemiec w myśl postanowień Traktatu Pokojowego z Niemcami, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 35 1920 r. poz. 199 i 200) Urząd Likwidacyjny, oddział w Poznaniu.