Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.573

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 września 1933 r.
w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.

Na podstawie art. 6 i 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481), zarządzam co następuje:
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392), wprowadza się następujące uzupełnienia:
1)
w § 124 po ustępie drugim dodaje się dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Jeżeli paczki, z uwagi na ich zawartość, korzystają ze zniżki taryfowej od normalnej opłaty pocztowej, wówczas na przynależnych do paczek adresach pomocniczych oraz na samych paczkach musi być umieszczony napis, zgodny z określeniem danych paczek w taryfie pocztowej. W paczkach tych wolno przesyłać wyłącznie przedmioty określone napisem.

W wypadku stwierdzenia podczas przewozu, że paczka posiada również inną zawartość niż określoną napisem, nadawca paczki będzie obowiązany opłatę pocztową uzupełnić do wysokości podwójnej normalnej opłaty taryfowej".

2)
§ 2 załącznika I do § 42 ordynacji pocztowej uzupełnia się na końcu nowym punktem h) o następującem brzmieniu:

"h) Na listach lub próbkach towarów, które z uwagi na ich zawartość korzystają ze zniżki taryfowej od normalnej opłaty pocztowej, nadawca obowiązany jest umieścić napis, uzasadniający zastosowanie do nich taryfy ulgowej np. na przesyłkach, w których za ulgową taryfą, wysyłane są jajka jedwabników, musi być umieszczony napis: "Jajka jedwabników".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.