Art. 9. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1922.30.239 - OpenLEX

Art. 9. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.239

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.
Art.  9.

Artykuł 31 ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Czynności nadzorcze przy likwidacji serwitututów wykonywane są przez urzędy ziemskie bezpłatnie.

Natomiast koszty, związane ze sporządzeniem planów i przeprowadzeniem likwidacji serwitutów na gruncie, ponoszą:

a) przy likwidacji dobrowolnej - strona, którą ten warunek obowiązuje w umowie,

b) przy likwidacji przymusowej-obydwie strony po połowie. Wysokość tych kosztów oraz ich podział pomiędzy uczestnikami likwidacji określa okręgowa komisja ziemska".