Art. 3. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1922.30.239 - OpenLEX

Art. 3. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.239

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.
Art.  3.

Artykuł 15 ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Wydzielenie tytułem wynagrodzenia za serwituty przestrzeni leśnej lub ziemi z pod lasu może nastąpić za zezwoleniem urzędów ochrony lasów, które winny wydać decyzję w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o tem właściwego urzędu ochrony lasów.

Niewydanie w tym terminie powyższej decyzji uznaje się za milczące zezwolenie".