Art. 2. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1922.30.239 - OpenLEX

Art. 2. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.239

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.
Art.  2.

Artykuł 14 ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeśli dobra ziemskie są obciążone serwitutami, należącemi do kilku wsi, to likwidacja takich serwitutów odbywać się będzie w kolejności wsi, ustanowionej przez urzędy ziemskie, z zachowaniem wskazań art. 13".