Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1922.115.1046 - OpenLEX

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.115.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 grudnia 1922 r.
o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Do obowiązującej od dnia 1 stycznia 1922 r. "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno- i szerokotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 97, poz. 708 i z r. 1922 № 18, poz. 155, № 29, poz. 235, № 39, poz. 333, № 71, poz. 646, № 82, poz. 737 i № 90, poz. 839) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

Przepisy Przewozowe wraz z Postanowieniami Wykonawczemi.

1.
W art. 16 "Kontrola biletów i dopłaty do cen za przejazd":
a)
dopłata 2.000 mk., przewidziana w ust. 2 i 3, zmienia się na 3.000 mk.;
b)
dopłata 400 mk., przewidziana w Postanowieniu Wykonawczem III do ust. 3, zmienia się na 600 mk.;
c)
dopłata 1.000 mk., przewidziana w ust. 6, zmienia się na 1.500 mk.
2.
W art. 24 "Postoje" opłata 30.000 mk., przewidziana ust. 3, zmienia się na 45.000 mk.
3.
W art. 30 "Określenie" dopłat 400 mk., przewidziana w ust. 3, zmienia się na 600 mk.
4.
W art. 36 "Odpowiedzialność" norma odszkodowania 4.000 mk., przewidziana Post. Wyk. 1, zmienia się na 6.000 mk.
5.
W art. 37 "Przekroczenie terminu dostawy" norma 60 mk., przewidziana w ust. 2-a, zmienia się na 90 mk., norma 24 mk., przewidziana w ust. 3-a, zmienia się na 36 mk., a norma 36 mk., przewidziana w ust. 3-b-na 54 mk.

Postanowienia Taryfowe.

1.
W rozdziale I "Przewóz osób", w dziale A "Opłaty jednostkowe" punkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe wynoszą w pociągach osobowych i mieszanych:

a) w klasie IV (na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego) za kilometry od 1 do 200 po 24 mk.; za kilometry od 201 do 300 po 19,20 mk., doliczanych do opłaty 4.800 mk., przypającej za pierwsze 200 km.; za każdy dalszy kilometr po 14,40 mk., doliczanych do opłaty 6.720 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

b) w klasie III za kilometry od 1 do 200 po 30 mk.; za kilometry od 201 do 300 po 24 mk., doliczanych do opłaty 6.000 mk. za pierwsze 200 km.; za każdy dalszy kilometr po 18 mk., doliczanych do opłaty 8.400 mk., przypadającej za pierwsze 300 mk.;

c) w klasie II-opłaty są 2 razy, a w klasie 1-3 razy wyższe, niż w klasie III".

2.
Ceny biletów klasy I, II i III, zawarte w tablicy B (a), umieszczonej po punkcie 9 działu A, rozdział I (załącznik I do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r. Dz. U. R. P. № 71, poz. 646), potraja się.
3.
Ceny biletów klasy IV (na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego), zawarte w tablicy B (b), umieszczonej po tablicy B (a) (załącznik II do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r. Dz. U. R. P. № 71, poz. 646), potraja się.
4.
Ceny opłat za miejsca numerowane (plac-karty), zawarte w tablicy B (c), umieszczonej po tablicy B (b) (załącznik III do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r. Dz. U. R. P. № 71, poz. 646), potraja się.
5.
W rozdziale I w dziale C "Dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego" opłata 400 mk., przewidziana ust. 3 i 9, zmienia się na 600 mk.
6.
Ceny biletów okresowych, wyszczególnione w rozdziale I, dział D "Bilety okresowe", punkt 14, zmienia się na:
Odległość w kilometrachMiesięcznychSezonowychRocznych
Klasa
1IIIIIIIIIIIIIIII
Marek
1 - 1020.25013.5006.75060.75040.50020.250182.250121.50060.750
11 - 2040.50027.00013.500121.50081.00040.500364.500243.000121.500
21 - 3060.75040.50020.250182.250121.50060.750546.750364.500182.250
31 - 4081.00054.00027.000243.000162.00081.000729.000486.000243.000
41 - 50101.25067.50033.750303.750202.500101.250911.250607.500303.750
51 - 60121.50081.00040.500364.500243.000121.5001.093.500729.000364.500
61 - 70141.75094.50047.250425.250283.500141.7501.275.750850.500425.250
71 - 80162.000108.00054.000486.000324.000162.0001.458.000972.000486.000
81 - 90182.250121.50060.750546.750364.500182.2501.640.2501.093.500546.750
91 - 100202.500135.00067.500607.500405.000202.5001.822.5001.215.000607.500
7.
Ceny uczniowskich biletów miesięcznych klasy III, wyszczególnione w rozdziale I, dział E I "Ulgi taryfowe ze względów społecznych i humanitarnych. I. Przyjazdy do szkół", punkt 9, zmienia się na:
Odległość w kilometrachCena uczniowskiego biletu miesięcznego kl. III
Marek
1 - 101.690
11 - 203.375
21 - 305.065
31 - 406.750
41 - 508.440
51 - 6010.125
61 - 7011.815
71 - 8013.500
8.
Ceny tygodniowych biletów robotniczych, wyszczególnione w rozdziale I, Dział E III "Dla robotników", punkt A-a-12, zmienia się na:
Odległość w kilometrachCena Marek
1 - 101.350
11 - 202.700
21 - 304.050
31 - 405.400
41 - 506.750
9.
W rozdziale II "Bilety peronowe", cena biletu peronowego na wstęp jednorazowy 200 mk., przewidziana ustępem 2 (1), zmienia się na 300 mk., a cena miesięcznego biletu peronowego 6000 mk., przewidziana ust. 2 (2), zmienia się na 9.000 mk.
10.
W rozdziale III "Przewóz psów", w punkcie 2 opłata 20 mk. za przechowanie zmienia się na 30 mk. za sztukę i każda, rozpoczętą godzinę.
11.
W rozdziale IV "Przewóz bagażu":

A. Punkt 1-szy otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe za przewóz bagażu wynoszą od każdych zaczętych 10 kg. i od każdego kilometra:

a) w pociągach osobowych i mieszanych za kilometry - od 1 do 200 - 4,50 mk., za kilometry od 201 do 300 - 3,60 mk., doliczane do opłaty 900 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze 2,70 mk., doliczane do opłaty 1.260 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

b) w pociągach pośpiesznych-o 50% więcej od opłat, podanych w punkcie a);

c) w pociągach luksusowych (expresowych) - o 50% więcej od opłat, przewidzianych dla pociągów pośpiesznych punkt b)".

B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"4. Najniższa należność za przewóz bagażu pociągiem pośpiesznym lub luksusowym (expresowym) równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi w pociącach pośpiesznych 675 mk., a w luksusowych (expresowych) 1.012,5 mk. za każde 10 kg.".

C. W punkcie 6 opłata 120 mk. za przechowanie bagażu zmienia się na 180 mk. od sztuki za każdą zaczętą dobę.

D. W punkcie 7 opłaty za przewóz bagażu, zawarte w załączniku IV do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333), potraja się.

12.
W rozdziale V "Przewóz przesyłek nadzwyczajnych":

A. Punkt 1-szy otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe za przewóz przesyłek nadzwyczajnych wynoszą od każdych zaczętych 10 kg. i od każdego kilometra:

a) w pociągach osobowych i mieszanych za kilometry od 1 do 200 - 9 mk., za kilometry od 201 do 300 - 7,20 mk., doliczanych do opłaty 1.800 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze-5,40 mk., doliczane do opłaty 2.520 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

b) w pociągach pośpiesznych - o 50% więcej od opłat, podanych w punkcie a);

c) w pociągach luksusowych - o 50% więcej od opłat, przewidzianych dla pociągów pośpiesznych (punkt b)".

B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"4. Najniższa należność za przewóz przesyłki nadzwyczajnej w pociągach pośpiesznych lub expresowych równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi 1.350 mk. w pociągach pośpiesznych i 2025 mk. w expresowych od każdych zaczętych 10 kg.".

C. W punkcie 6 opłaty za przewóz przesyłek nadzwyczajnych, zawarte w załączniku V do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333), potraja się.

13.
W rozdziale VI "Przewóz czasopism, broszur i książek".

A. Punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona przy nadaniu; wynosi ona od każdych zaczętych 10 kg. i 1 km. za kilometry od 1 do 200-3,30 mk., za kilometry od 201 do 300-2,70 mk., doliczane do opłaty 660 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze-2,10 mk., doliczane do opłaty 930 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.; opłaty oblicza się strefami po 10 km., licząc za pełne strefy. Przypadającą do pobrania należność zaokrągla się do najbliższych pełnych marek wzwyż. Obliczone na zasadach powyższych opłaty podane są pod punktem 8".

B. W punkcie 8 opłaty za przewóz czasopism, broszur i książek, zawarte w załączniku VI do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333), potraja się.

14. 1
W rozdziale VII "Pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie opłaty, obowiązujące przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 97, poz. 708), zmienia się na opłaty 22 razy wyższe.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 1923 roku.
* Z dniem 1 lutego 1923 r. obowiązujące od d. 1 stycznia 1923 r. opłaty, zawarte w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 50%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.10.69) zmieniającego nin. rozporządzenie.

Z dniem 1 marca 1923 r. opłaty, zawarte w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 200%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz.U.23.18.125) zmieniającego nin. rozporządzenie.

1 § 1 pkt 14:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.10.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz.U.23.18.125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1923 r.