Rozdział 2 - Postanowienia taryfowe. - Uzupełnienie i zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.120.971

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.

CZĘŚĆ  II.

Postanowienia taryfowe.

7)
W tytule słowa "Postanowienia taryfowe zmienia się na "Przepisy taryfowe".
8)
W rozdziale I "Przewóz osób", w dziale A "Zasady obliczania" punkt 2 otrzymuje brzmienie: "Opłaty za przejazd klasą IV i III pociągiem osobowym i mieszanym, o ile wynoszą liczbę niepodzielną przez 4.000, zaokrągla się wzwyż do liczby, podzielnej przez 4.000".
9)
W tymże rozdziale I i w tymże dziale h punkty 3-a i 3-b otrzymują brzmienie następujące:

"a) w klasie IV (na kolejach obszaru województw, pomorskiego i poznańskiego) za kilometry od 1 do 200 po 3-200 mk., za kilometry od 201-300 po 2.600 mk., doliczanych do ceny biletu 640.000 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za każdy dalszy kilometr po 2.000 mk" doliczanych do ceny biletu 900. mk., przypadającej za pierwsze 300 km.,

b) w klasie III za kilometry od 1 do 200 |o 4.800 mk., za kilometry od 201-300 po 4.000 mk., doliczanych do ceny biletu 960.000 mk. za pierwsze 200 km., za każdy dalszy kilometr po 3.000 mk., doliczanych do ceny biletu 1,360.000 mk., przypadającej za pierwsze 300 mk.".

10)
W tymże rozdziale I i w tymże dziale R wyszczególnione w punkcie 8 ceny biletów na miejsca numerowane zmienia się: w klasie III na 120.000 mk., W klasie II na 240.000 mk. i w kl. I na 360.000 mk.
11)
W tymże rozdziale I, w dziale B "Dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego" opłata 36.000 mk., przewidziana w punktach 3 i 9, zmienia się na 72.000 mk.
12)
W tymże rozdziale 1, w dziale C "Bilety okresowe" zdanie końcowe w punkcie 7 od słów "i miesiączne" otrzymuje brzmienie: "i miesięczna z ważnością na dany miesiąc kalendarzowy".
13)
W tymże rozdziale 1, w dziale D-I "Przejazdy do szkół" w punkcie 9, oraz w dziale D - III "Dla robotników", w ustępie A - a, w punkcie 12 liczbę 100 zmienia się na 1.000.
14)
W rozdziale III, "Przewóz psów" opłata 6.000 mk., przewidziana w punkcie 2, zmienia się na 12.000 mk.
15)
W rozdziale IV "Przewóz bagażu" punkt 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"3. Opłaty za przewóz w pociągach osobowych i mieszanych od każdych 10 kg. (stawki przewozowej oblicza się według następujących opłat jednostkowyh:.

za kilometry od 1 do 200 po 480 mk., za kilo metry od 201 do 300 po 400 mk., doliczanych do stawki przewozowej 96.000 mk. za pierwsze 200 km., za każdy dalszy kilometr po 300 mk., doliczanych do stawki przewozowej 136.000 mk. za pierwsze 300 hm."

16)
W tymże rozdziale IV opłata 12.000 km., przewidziana w punkcie 7, zmienia się na 24.000 mk.
17)
W rozdziale VI "Przewóz czasopism, broszur i książek" punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące: "5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona przy, nadaniu; oblicza się ją na podstawie zasad, ustalonych dla przewozu bagażu (rozdział IV, punkty 1 i 2) według następujących opłat jednostkowych: za kilometry od 1 do 200 po 280 mk., za kilometry od 201 do 300 po 240 mk., doliczanych do stawki przewozowej 56.000 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za każdy dalszy kilometr po 200 mk., doliczanych do stawki przewozowej 80.000 mk" przypadającej za pierwsze 300 km."
18)
W rozdziale VII "Pociągi nadzwyczajne, pagony osobowe, dla chorych i bagażowe", w dziale A "Pociągi nadzwyczajne" zmienia się: w punkcie 1 (I) -a opłatę 180.000 mk. na 360.000 mk., w punkcie I (1) -b opłatę 60.000 mk. na 120.000 mk., w punkcie I (1) -c opłatę. 30.000 mk. na 60.000 mk., opłaty najniższe 600.000 mk. i 30,000.000 mk, wskazane w końcu punktu I (1), odpowiednio na 1,200.000 mk. i 60.000.000 mk., w punkcie II (1) opłatę 12.000 mk. na 24.000 mk., w punkcie III opłatę 30,000.000 mk. na 60.000.000 mk., w punkcie IV (2) opłatę 9,000.000 mk. na 18.000.000 mk.
19)
W tymże rozdziale VII, w dziale B "Wagony osobowe, dla chorych, bagażowe i towarowe zmienia się w punkcie II (1) opłatę 60.000 mk. na 120.000 mk. i w punkcie IV (1) opłatę 12.000 mk. na 24.000 mk.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1923 r.