Uzupełnienie i zmiana przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.

Na zasadzie art. 3 Dekretu z dnia 22 listopada 1918 r. (Dz. Praw № 17 poz. 41) stanowię, co następuje:

Terminy do zapozwania indosantów, tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone artykułem 6 - ym przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego (Dziennik Praw. № 3 poz. 3) do dnia 1 - go stycznia 1919 r. wzglądem weksli, wystawionych przed dniem 1 - ym listopada 1915 r., przedłuża się do dnia 1 - go lipca 1919 r. Rada Ministrów w miarę potrzeby władną będzie przedłużać powyższe terminy i na dalsze okresy czasu.

Art. 4 przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeżeli którakolwiek rata wierzytelności niewekslowej (art. 2) nie zostanie w terminie zapłacona, cała reszta wierzytelności staje się natychmiast wymagalną.

Jeżeli natomiast nie uiszczono w terminie którejkolwiek raty wierzytelności wekslowej, wówczas wystawca i indosanci winni zapłacić całą nieuiszczoną jeszcze sumę wekslową w ciągu dni 10, licząc od dnia, w którym zostali wezwani do uiszczenia właściwej raty listem poleconym lub wezwaniem sądowym".

Przepis artykułu powyższego w nowej redakcji otrzymuje moc obowiązującą od dnia 18 lutego 1918 r.

Dan w Warszawie, dn. 23 grudnia 1918 r.