Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.29.235

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 kwietnia 1922 r.
o uzupełnieniu art. 24 Przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) 1 w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Art. 24 Przepisów przewozowych, stanowiących część I Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno i szerokołorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 97, poz. 708), uzupełnia się nowym ustępem 3 i postanowieniem wykonawczem do tegoż treści następującej:

"3. Zabrania się bez uzasadnionych przyczyn zatrzymywać pociąg podczas biegu przy pomocy hamulca bezpieczeństwa lub innym jakimkolwiek sposobem. Za przekroczenie postanowienia niniejszego podróżny winien uiścić bezzwłocznie na rzecz kolei 5.000 marek; prócz tego, na wypadek szkód, wyrządzonych takim czynem kolei lub osobom trzecim, ponosi podróżny odpowiedzialność sądową na zasadach ogólnych.

(Post. Wyk.). W razie odmowy natychmiastowego uiszczenia kwoty 5.000 marek lub też na wypadek wyrządzonych zatrzymaniem pociągu strat, kolej sporządza protokuł celem dochodzenia w drodze sądowej praw, wypływających z postanowienia powyższego".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 maja 1922 r.