Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.57.357

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 lipca 1920 r.
o uzupełnieniu art. 11 rozporządzenia z dn. 12. II. 1919 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dn. 7. II. 1919 r. o widowiskach (Monitor Polski Nr 37 ex 19).

Na zasadzie art. 5 dekretu z dn. 7 .II. 1919 r. Dziennik Praw Nr 14 poz. 177 z 1919 r. o widowiskach, art. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12. II. 1919 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o widowiskach (Monitor Polski z dn. 15. II. 1919 r. № 37) otrzymuje następujące brzmienie:
Właściciele lub ich zastępcy zakładów widowiskowych lub rozrywkowych oraz organizatorzy przedstawień winni najpóźniej na 12 godzin przed przedstawieniem zameldować miejscowej władzy administracyjnej pierwszej instancji program przedstawienia. W zawiadomieniu winno być wymienione, za jakim numerem i w jakim urzędzie były aprobowane utwory słowne lub obrazy świetlne, przeznaczone do wystawienia.

Jeżeli przedstawienie ma się odbyć nie w miejscu stałego pobytu władzy administracyjnej pierwszej instancji, termin zameldowania przedłuża się do 48 godzin.

Odczyty nie podlegają cenzurze prewencyjnej. Organizatorzy do zawiadomienia o zamierzeniem wygłoszeniu odczytu winni dołączyć program odczytu.

Warszawa, dn. 10 lipca 1920 r.