Uznawanie środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasady aktualizacji ich wyceny oraz zasady i stawki amortyzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.39.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1987 r.
w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji.

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co następuje:

Zasady ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
zasady uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe,
2)
zasady przeprowadzania aktualizacji wyceny środków trwałych,
3)
zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
4)
wysokość stawek amortyzacyjnych

- obowiązujące jednostki gospodarki uspołecznionej, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77), zwane dalej "jednostkami gospodarczymi".

Środki trwałe

§  2.
1.
Za środki trwałe uznaje się, z zastrzeżeniem przepisów § 3, poszczególne środki pracy oraz inne przedmioty długotrwałego użytkowania, w tym również nawierzchnię dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje, budowle wodne, których cena zakupu lub koszt wytwarzania są wyższe niż 200.000 zł, a okres użytkowania przekracza rok.
2.
Za środki trwałe uznaje się również:
1)
budynki i budowle oraz węzły cieplne w jednostkach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - bez względu na ich cenę zakupu lub koszt wytworzenia,
2)
linie niskiego napięcia, latarnie oświetleniowe, transformatory, których cena zakupu lub koszt wytworzenia są wyższe niż 50.000 zł,
3)
maszyny dziewiarskie, pończosznicze, wykańczalnicze, farbiarskie, szwalnicze, odzieżowe i do wyrobu guzików oraz maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry, których cena zakupu lub koszt wytworzenia są wyższe niż 75.000 zł.
§  3.
Za środki trwałe określone w § 2 nie uznaje się:
1)
maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się u ich producentów lub w jednostkach handlowych,
2)
maszyn, urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów, znajdujących się w przedsiębiorstwach remontowych, a przeznaczonych do wymiany za przyjęte do remontu,
3)
budynków i budowli znajdujących się w budowie (nie przejętych do użytkowania),
4)
maszyn i urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów, wymagających i nie wymagających montażu lub zainstalowania, stanowiących wyposażenie zakładów i innych obiektów znajdujących się w budowie (nie przejętych do użytkowania).
5)
odzieży specjalnej (roboczej i ochronnej) oraz obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,
6)
książek, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych,
7)
środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania, z wyjątkiem środków dydaktycznych w szkołach wyższych, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych, instrumentów muzycznych stanowiących wyposażenie wyższych szkół artystycznych oraz środków transportu,
8)
inwentarza żywego, w tym zwierząt pociągowych, zwierząt w ogrodach zoologicznych i zwierząt cyrkowych,
9)
części zapasowych do maszyn, urządzeń i środków transportu, oprzyrządowania maszyn i urządzeń oraz przyrządów specjalnych (matryc, wykrojników, modeli, sprawdzianów itp.), stosowanych tylko do produkcji określonych wyrobów, z wyjątkiem form bateryjnych używanych do produkcji betonów i prefabrykatów,
10)
kas rejestracyjnych, szyldów wraz z urządzeniami pomocniczymi, sprzętu chłodniczego nie wbudowanych mebli chłodniczych i wag, a także urządzeń przenośnych służących do sprzedaży, jak wózki saturatorowe, automaty i stragany,
11)
nie wbudowanych instrumentów muzycznych, z wyjątkiem instrumentów, o których mowa w pkt 7, telewizorów, radioodbiorników, mebli i dywanów, a w placówkach kultury także aparatury wideo, sprzętu nagłaśniającego, projektorów filmowych, filmowych stołów montażowych, stołów miksyjnych, urządzeń świetlnych, magnetowidów studyjnych,
12)
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz sprzętu pożarniczego (agregatów pożarniczych, działek, masztów pionowych, aparatów ochrony dróg oddechowych itp.), z wyjątkiem samochodów i statków pożarniczych oraz stałej i półstałej instalacji gaśniczej,
13)
maszyn, urządzeń i środków transportu zakupionych w ramach kontraktów eksportowych na wykonanie usług lub budowę obiektów, jeżeli w toku ich realizacji zostaną całkowicie zużyte lub rozliczone,
14)
urządzeń rozbieralnych (rusztowań, zestawów metalowych, szalunków przestawnych itp.) stanowiących w okresie robót budowlano-montażowych wyposażenie placów i zaplecza budowy,
15)
zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego budowy, przeznaczonego do likwidacji po zakończeniu budowy, z wyjątkiem obiektów służących jako zaplecze wielokrotnego użytku (barakowozy, kontenery itp.),
16)
aparatury naukowo-badawczej specjalnej, zakupionej lub wytworzonej w celu wykonania pracy naukowo-badawczej bądź rozwojowej, w tym również urządzeń prototypowych – do czasu zakończenia tej pracy i przekazania aparatury właściwej jednostce gospodarczej.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

§  4.
Aktualizacją wyceny obejmuje się środki trwałe:
1)
własne,
2)
otrzymane nieodpłatnie w zarząd lub użytkowanie,

z wyjątkiem zasadzeń wieloletnich i inwestycji w obcych środkach trwałych.

§  5.
Aktualizacji wyceny środków trwałych objętych ewidencją księgową jednostek gospodarczych dokonuje się metodą szczegółową lub uproszczoną.
§  6.
1.
Aktualizacja wyceny środków trwałych, objętych ewidencją księgową, metodą szczegółową polega na przeliczeniu wartości początkowej (brutto) oraz wartości umorzenia poszczególnych środków trwałych i wprowadzeniu wyników tych przeliczeń do ewidencji księgowej.
2.
Przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przy zastosowaniu ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników przeliczeniowych, uwzględniających relacje poziomów cen środków trwałych wykazanych w ewidencji księgowej i poziomu cen przyjętych za podstawę przeliczenia.
3.
Jeżeli wyliczona przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego cena odtworzenia środka trwałego wykazuje znaczną różnicę w stosunku do ceny wynikającej z aktualnego dla okresu przeliczenia cennika lub kosztorysu środka trwałego o takim samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach użytkowych, to przeliczenia dokonuje się przy zastosowaniu ceny zawartej w tym cenniku lub kosztorysie.
§  7.
Aktualizacja wyceny środków trwałych objętych ewidencją księgową metodą uproszczoną polega na przeliczeniu przy zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych, o których mowa w § 6 ust. 2, łącznej wartości początkowej (brutto) i wartości umorzenia zbiorów środków trwałych oraz dokonywanych od tych środków trwałych odpisów amortyzacyjnych, bez wprowadzania do ewidencji księgowej wyników przeliczenia wartości środków trwałych.
§  8.
Aktualizację wyceny środków trwałych nie objętych ewidencją księgową jednostek gospodarczych przeprowadzają, metodą uproszczoną, Ministrowie:
1)
Transportu, Żeglugi i Łączności - w zakresie nawierzchni dróg publicznych, placów, ulic i innych obiektów zaliczonych do dróg publicznych wraz z mostami, wiaduktami i innymi obiektami inżynieryjnymi,
2)
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych,
3)
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych - w zakresie budowli wodnych oraz urządzeń regulacji rzek i potoków

i przekazują jej wyniki Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§  9.
1.
Jednostki gospodarcze są obowiązane do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (brutto):
1)
środków trwałych:
a)
własnych - bez względu na to, czy są one użytkowane przez te jednostki gospodarcze, czy też przez inne jednostki,
b)
obcych - otrzymanych nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie,
2)
wartości niematerialnych i prawnych,
3)
inwestycji w obcych środkach trwałych,

zwanych dalej "majątkiem trwałym".

2.
Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:
1)
domów mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, łącznie ze związanymi z nimi wartościami niematerialnymi i prawnymi, jeżeli domy te są eksploatowane w całości lub w przeważającej części na cele mieszkalne, oraz od innych budynków, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
2)
majątku trwałego służącego w całości lub w przeważającej części przyzakładowym żłobkom, przedszkolom i świetlicom dziecięcym prowadzonym przez jednostki gospodarcze,
3)
majątku trwałego jednostek i zakładów budżetowych oraz - w przypadkach określonych w odrębnych przepisach - gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, z wyjątkiem majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej,
4)
majątku trwałego organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, zrzeszeń lub innych związków przedsiębiorstw państwowych oraz związków spółdzielczych, z wyjątkiem majątku trwałego służącego wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej oraz zakładowej działalności socjalnej; organizacje polityczne, zawodowe oraz nie dotowane organizacje społeczne mogą we własnym zakresie podjąć decyzję o amortyzowaniu majątku trwałego,
5)
majątku trwałego spółek wodnych oraz spółek leśnych i ich związków,
6)
majątku trwałego uzyskanego ze środków funduszu leśnego i funduszu gminnego (miejskiego),
7)
majątku trwałego służącego obronie cywilnej,
8)
majątku trwałego służącego leczniczej, zawodowej i społecznej rehabilitacji inwalidów,
9)
środków trwałych przekazanych nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie,
10)
budynków i budowli oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych państwowych szkół wyższych, jeżeli nie służą one zakładowej działalności socjalnej,
11)
wartości niematerialnych i prawnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
3.
Jednostki gospodarcze nie objęte ustawą z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192) mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego służącego działalności socjalnej.
§  10.
1.
Od majątku trwałego objętego obowiązkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z wyjątkiem obcych środków trwałych, dokonuje się w tej samej wysokości odpisów umorzeniowych.
2.
Od majątku trwałego, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, dokonuje się odpisów umorzeniowych według zasad i w wysokości określonych dla odpisów amortyzacyjnych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą majątku trwałego jednostek gospodarczych określonych w § 9 ust. 2 pkt 3-5.
§  11.
1.
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej (brutto) poszczególnych składników majątku trwałego są dokonywane w równych ratach co miesiąc. Jednostki gospodarcze nie mające obowiązku ustalania comiesięcznie wyniku finansowego mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co kwartał, a jeżeli ustalają wynik finansowy za okresy półroczne lub roczne - co pół roku.
2.
Odpisy amortyzacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane w ciągu poszczególnych półroczy w wysokości planowanej, korygowanej w ostatnim miesiącu każdego półrocza do wysokości rzeczywistej.
3.
Odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego eksploatowanego sezonowo mogą być dokonywane tylko za okres jego eksploatacji. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z podzielenia rocznej kwoty amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie.
4.
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej majątku trwałego rolniczych spółdzielni produkcyjnych mogą być dokonywane za okresy roczne, według stanu majątku na pierwszy dzień danego roku.
§  12.
1.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały przejęte do eksploatacji i objęte ewidencją księgową jako majątek trwały.
2.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez cały okres posiadania przez jednostkę gospodarczą środków trwałych, do końca tego miesiąca lub roku, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową, z uwzględnieniem § 13 ust. 4 pkt 1, lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji lub stwierdzono ich niedobór.
3.
Jednostki gospodarcze nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych postawionych w stan likwidacji, sprzedanych lub których niedobór stwierdzono, także i wówczas, gdy nie są one w pełni umorzone.
4.
Odpisy amortyzacyjne od ujawnionych środków trwałych, nie objętych ewidencją, oraz korekty odpisów amortyzacyjnych w następstwie niewłaściwej wyceny wartości obiektów lub zastosowania nieprawidłowych stawek amortyzacyjnych są dokonywane wyłącznie za ten rok, w którym stwierdzono te fakty.
§  13.
1.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych odrębnych dla podgrup, rodzajów lub dalszych szczebli podziału środków trwałych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, zwanym dalej "wykazem".
2.
Jednostki gospodarcze mogą podane w wykazie stawki amortyzacyjne:
1)
podwyższać - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż:
a)
dla odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego - 5,0,
b)
dla budynków i innych niż odwierty budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych - 1,2,
c)
dla budynków i innych niż odwierty budowli użytkowanych w warunkach złych - 1,4,
d)
dla maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, taboru transportu śródlądowego, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia użytkowanych w stosunku do warunków przeciętnych bardziej intensywnie, w warunkach pogorszonych, złych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej - 1,3,
2)
obniżać - dla środków trwałych użytkowanych w warunkach lepszych od przeciętnych - przy zastosowaniu współczynników nie niższych niż 0,66.
3.
Warunki uzasadniające stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, określają objaśnienia do wykazu.
4.
Jednostki gospodarcze mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, określonych w wykazie, od maszyn, urządzeń i środków transportowych:
1)
w pełni umorzonych, lecz nadal użytkowanych - przy zastosowaniu współczynnika 0,5,
2)
nabytych z kredytu dewizowego w celu wspomagania produkcji na eksport - przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1,3; nie dotyczy to odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisem pkt 1.
5.
Jednostki gospodarcze ustalają stawki amortyzacyjne w sposób określony w objaśnieniach do wykazu:
1)
od używanych środków trwałych zakupionych lub przejętych nieodpłatnie oraz środków trwałych zmodernizowanych w drodze inwestycji, biorąc pod uwagę dotychczasowe umorzenie oraz przewidywany dalszy okres eksploatacji tych środków, nie dłuższy jednak od okresu eksploatacji przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie,
2)
od środków trwałych o przewidywanym okresie eksploatacji krótszym od okresu przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej ustalonej w wykazie.
6.
Jednostki gospodarcze mogą różnicować w ciągu poszczególnych lat eksploatacji wysokość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Suma odpisów za pierwszą połowę okresu eksploatacji musi być jednak równa sumie odpisów za ten okres ustalonych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie, całkowite zaś odpisanie wartości początkowej tych środków powinno nastąpić w ciągu okresu stanowiącego podstawę do ustalenia stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie.
§  14.
1.
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych nie może przekroczyć 10 lat. Jednostki gospodarcze ustalają stawki amortyzacyjne z góry, w momencie rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych lub obiektów inwestycji w obcych środkach trwałych.
2.
Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych są dokonywane nieprzerwanie. Dokonywane są one w równej wysokości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ujęto je w ewidencji księgowej jako składniki majątku trwałego, do końca tego miesiąca lub roku, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe, z którymi są one związane, postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór.
3.
Do odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych stosuje się przepis § 12 ust. 3.
§  15.
1.
Jednostki gospodarcze są obowiązane uznać za trwale nieczynne nie eksploatowane przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące środki trwałe, charakteryzujące w sposób istotny zdolność produkcyjną i poziom kosztów działalności gospodarczej, oraz związane z nimi wartości niematerialne i prawne. Nie uznaje się za trwale nieczynne środków trwałych eksploatowanych sezonowo lub nie eksploatowanych na skutek remontów, utrzymywania w zapasie lub rezerwie. W okresie uznania środków trwałych za trwale nieczynne nie dokonuje się od nich oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
2.
Za trwale nieczynne uznaje się w szczególności środki trwałe:
1)
znajdujące się w całkowicie nieczynnych zakładach lub innych obiektach,
2)
przeznaczone do produkcji obronnej, całkowicie nieczynne,
3)
całkowicie nieczynne w okresie usuwania skutków wypadku losowego lub na skutek braku surowców, materiałów, paliw albo energii,
4)
zbędne, zgłoszone do zagospodarowania,
5)
nie wykorzystywane, z innych uzasadnionych przyczyn, zgodnie z przeznaczeniem lub przekazane innym jednostkom gospodarczym, w szczególności budynki i budowle przejęte z Państwowego Funduszu Ziemi do czasu ich wyremontowania i przekazania do eksploatacji oraz budynki i budowle o charakterze zabytkowym.
3.
Po upływie okresu trwałej nieczynności środków trwałych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych jednostki gospodarcze dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od uznanych uprzednio za trwale nieczynne środków trwałych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w § 11, § 12 ust. 2 i § 14 ust. 2.
§  16.
Do odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej stosuje się przepisy art. 16 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192).
§  17.
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przeznacza się na cele określone w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej jednostki gospodarczej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  18.
1.
Ustala się obowiązek aktualizacji wyceny środków trwałych objętych ewidencją księgową jednostek gospodarczych według stanu na dzień 1 stycznia 1988 r. do poziomu cen z 1986 r.; aktualizacji dokonuje się metodą szczegółową.
2.
Terminy kolejnych aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wskazania dotyczące metody jej przeprowadzenia są ustalane w centralnych planach rocznych.
3.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustala szczegółowy sposób i tryb aktualizacji wyceny środków trwałych.
4.
Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości mogą, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, dostosować zakres i tryb aktualizacji wyceny środków trwałych do specyfiki podległych im jednostek.
§  19.
1.
Przyrost odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, spowodowany aktualizacją ich wyceny, rozkłada się na lata 1988 i 1989. W związku z tym ogólną kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za rok 1988, w tym także od środków trwałych przejętych do eksploatacji po dniu 1 stycznia 1986 r., obliczoną za poszczególne okresy roku 1988 stosownie do przepisów § 9-13 i 15, zmniejsza się przy zastosowaniu wskaźnika korekty.
2.
Wskaźnik korekty ustala się w ten sposób, że:
1)
określa się procent, jaki stanowi ogólna kwota odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za 1987 r. po ich zmniejszeniu o dodatkowe odpisy amortyzacyjne w stosunku do przewidywanej ogólnej kwoty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za 1988 r., obliczonej od ich stanu na dzień 1 stycznia 1988 r.,
2)
procent, o którym mowa w pkt 1, powiększa się o połowę różnicy między liczbą 100 a tym procentem.
3.
Wskaźnika korekty nie stosuje się do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej; nie uwzględnia się też odpisów amortyzacyjnych od tych środków przy ustalaniu wskaźnika korekty.
4.
Jednostki gospodarcze nie będące przedsiębiorstwami państwowymi mogą wzrost kwoty odpisów amortyzacyjnych spowodowany aktualizacją wyceny środków trwałych rozłożyć na trzy i więcej lat, ustalając odpowiednio wskaźnik korekty.
5.
Przy dokonywaniu odpisów umorzeniowych od środków trwałych nie stosuje się wskaźnika korekty.
6.
Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą jednostek gospodarczych, które uzyskały zezwolenie na zaktualizowanie odpisów amortyzacyjnych w 1987 r.
§  20.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 72, poz. 320),
2)
uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski z 1986 r. Nr 11, poz. 77).
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaSymbolNazwa środków trwałychStawka %
grupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziału
12345
011BUDYNKI1,3 P/Z
10, 11, 12, 13, 19Budynki przemysłowe, transportu, handlowe i usługowe, składowo-magazynowe, pawilony i hale sportowe, dyspozytornie, portiernie, wartownie, budynki stacji ratownictwa górniczego, baraki niemieszkalne i inne budynki nie wymienione (z wyjątkiem rodz. 121,

125 i 198):

– o konstrukcji trwałej
02– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

2,5 P/Z
0314, 15, 16, 17 oraz 186Budynki biurowe, służby zdrowia, socjalne, mieszkalne, szkolne i kultury (z wyjątkiem rodz. 165 i 169):1 P/Z
– o konstrukcji trwałej, z wyjątkiem

obiektów hotelarskich

03a– obiekty hotelarskie2,5
04– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

2,5 P/Z
05121Pawilony handlowe o lekkiej przeszklonej konstrukcji3,5
06125Kioski i budki towarowe o kubaturze powyżej 100 m39
0718, 165Budynki gospodarcze i budynki mieszkalne budownictwa wiejskiego i leśnego (z wyjątkiem rodz. 186):1,5
– o konstrukcji trwałej
07a182w tym: budynki ferm przemysłowych trzody, bydła, drobiu itp.2,5
08– o konstrukcji drewnianej i innej nietrwałej3
09169, 198Inne budynki mieszkalne i niemieszkalne nie ujęte w poz. 01 do 08, w tym również budynki zastępcze z pudeł wagonowych oraz domki kempingowe o kubaturze powyżej 100 m310
502BUDOWLE2,5 P/Z
200, 203, 205, 206, 221, 222 i 290Bunkry, chłodnie przemysłowe i składowo-magazynowe, wieże przemysłowe, zbiorniki i komory podziemne, zbiorniki wieżowe (z wyjątkiem rodz. 202 i 204)
51202Silosy żelbetowe2,0 P/Z
51a202Silosy stalowe3
52204Chłodnie kominowe i wentylatorowe:4
– o konstrukcji trwałej
53– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

8,5
542100 do 3Budowle górnicze:2–3
wieże eksploatacyjne szybów wydobywczych, pomocniczych, wentylacyjnych, podsadzkowych itp., wieże nieprzenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych:
– o konstrukcji trwałej
55– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

5
562100 do 3Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych7
572110Wkopy górnicze5–10
582111, 2, 6Sztolnie, wyrobiska upadowe, szyby ślepe i szybiki w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym5–14
59211

212

3 do 5, 7 i 8

0 do 3

Chodniki, przecinki, szyby, podszybia, komory główne w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym oraz magazyny podziemne i otwory wiertnicze2–7
2200, 1
60223

258

0 do 3Szamba, doły gnilne i zbiorniki chłonne, osadniki, budowle oczyszczalni wód i ścieków4
61230, 231Rurociągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza, stacje reprodukcyjno-pomiarowe, przewody sieci rozdzielczej gazu i sprężonego powietrza:4
– stalowe
62– żeliwne, azbestowo-cementowe i inne1
63224, 225, 232, 233, 234Rurociągi przesyłowe parowe i ciepłownicze, przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw wraz z kanałami i tunelami dla rurociągów5
64224, 225, 232, 233, 234Rurociągi przesyłowe wody, rurociągi przemysłowe i przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby komunalne wraz z kanałami przechodnimi i nieprzechodnimi oraz tunelami4
65235

238

0, 1, 4, 6

10 do 18

Sieci rozdzielcze wodociągowe i przeciwpożarowe: żeliwne, stalowe, azbestowo-cementowe i inne3 P
66255

257

4, 7

0 do 3, 8

Żurawie wodne i studzienki żurawiowe oraz wały i groble, na przykład: przeciwpowodziowe, melioracji podstawowych, gospodarstw rybackich itp.1,3
67236Przewody kanalizacyjne2,5 P
682370Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy i innych cieczy, z wyjątkiem solanki4
692374, 6, 8Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze solanki10
702371, 4, 6, 8Rurociągi nietechnologiczne do innych cieczy, na przykład mleka, wód mineralnych itp.5
7123800Rurociągi podsadzkowe:33
– z rur stalowych
7201– z rur stalowych z wkładką bazaltową25
72a02, 08Magistralne rurociągi podsadzkowe żeliwne i azbestowo-cementowe25
73240

247

0, 1

0 do 4

Drogi kolejowe i sieci elektrotrakcji kolejowej użytku niepublicznego (koleje piaskowe, górnicze z siecią i inne użytku niepublicznego)5
742400, 1Drogi kolejowe normalno- i wąskotorowe użytku publicznego2
752408Trasy (drogi) kolei linowych2
762470 do 4Sieci elektrotrakcji kolejowej na szlaku i na stacji, bez względu na napięcie1,5
77241

248

0 do 5, 9

0 do 2

Tory tramwajowe i rozjazdy oraz sieci elektrotrakcji tramwajowej i trolejbusowej3
78242, 243, 244, 245Drogi kołowe, ulice i place oraz budowle inżynieryjne dróg, ulic i placów oraz dróg kolejowych:2
– o konstrukcji trwałej
79– o konstrukcji nietrwałej5
80246Budowle stacyjne: rampy, perony itp.:2
– o konstrukcji trwałej
81– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

7
822500, 1, 2Budowle morskie i śródlądowe wodne: falochrony, nabrzeża skarpowe, oczepowe, pirsy, pomosty, estakady, mola i dalby:2
– o konstrukcji trwałej
83– o konstrukcji drewnianej i innej nietrwałej5
842503, 4Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża, opaski, ostrogi, okładziny, ścianki, progi itp. oraz akwedukty, akweny portowe, tory wodne, głębia dokowa, kanały dojściowe do portów i przystani wodnych morskich:2
– o konstrukcji trwałej
85– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

7
862505Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych4
87250

251

253

254

259

297

3, 4

0 do 2

0 do 5

0 do 3, 8

0 do 7

0 do 1

Budowle piętrzące (jazy, zapory, śluzy, przelewy itp.), kanały wodne żeglowne, żeglowno-energetyczne, przemysłowe i inne nierolnicze, kanały melioracji podstawowych, budowle regulacyjne na rzekach i potokach górskich, umocnienia brzegowe wód śródlądowych oraz pochylnie stoczniowe i slipy:1
– o konstrukcji trwałej
88– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

5
892513Budowle i konstrukcje hydrotechniczne podstawowe i pomocnicze w energetyce4
902550 do 4

6 do 9

Ujęcia i zrzuty wody powierzchniowe i systemem studni wierconych i kopanych (z wyjątkiem żurawi wodnych i studzienek żurawiowych), studnie kopane, ujęcia za pomocą galerii poziomej itp.2
912555Studnie wiercone5
92256Budowle uzdatniania wody, jak filtry pospieszne i powolne, pompownie, komory reakcyjne itp.2
2598Inne budowle inżynieryjne:
92a– o konstrukcji trwałej1,3
– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej:

92b – poniżej lustra wody2
92c – powyżej lustra wody5
93260, 261, 270, 271, 272Linie i sieci energetyczne i telekomunikacyjne kablowe3,5
94260, 261, 270, 271, 272Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne:4
– o konstrukcji trwałej
95– o konstrukcji nietrwałej5
96280 do 288Budowle sportowe:2 P
– o konstrukcji trwałej
97– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3
98291Wieże przeciwpożarowe:1
– o konstrukcji trwałej
99– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3
100292Anteny i urządzenia antenowe radiostacji i telestacji stałych6
101293Budowle oznakowania nawigacyjnego posadowione na lądzie i wodzie, jak latarnie morskie, nabieżniki, znaki świetlne, maszyny sygnalizacyjne itp., służące do nawigacji w portach i przystaniach morskich1,5 P
102294, 298Latarnie oświetleniowe oraz ogrodzenia i parkany3 P
1032950Kominy wolno stojące przemysłowe i inne:2 P
– murowane
1041, 3– żelbetowe3 P
1052, 4– stalowe5 P
106296Estakady, pomosty, podpory rurociągów itp.:2,5
– o konstrukcji trwałej
107– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

4 P
10829930Inne budowle nie wymienione20
– zadaszenia (powłoki) pneumatyczne i inne
10933– uzbrojenia chmielników, winnic, plantacji

wikliny, szkółek leśnych i inne uzbrojenia

zasadzeń wieloletnich

4
1100 do 2, 7, 8– schrony przeciwstrzałowe w kopalniach,

kamieniołomach itp. oraz inne budowle

specjalnego przeznaczenia; budowle do

gromadzenia i przerobu odpadów

przemysłowych i komunalnych

4
111010, 011 i 018Budowle i urządzenia wodnomelioracyjne w zakresie melioracji szczegółowych (kanały i budowle piętrzące zaliczane do melioracji podstawowych ujęte są w poz. 66, 87 i 88)2,5
1503KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE7,5
30, 31Kotły grzejne i parowe (z wyjątkiem ujętych w poz. 151)
151310, 311Kotły bloków energetyki zawodowej4
15232Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone5
320Turbiny parowe
153321Turbiny wodne3
154322Maszyny parowo-tłokowe:5
– do 500 obrotów na minutę
155– powyżej 500 obrotów na minutę8,5
156323, 324, 325Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe:7
– do 500 obrotów na minutę
157– do 1000 obrotów na minutę10
158– powyżej 1000 obrotów na minutę17
159326Silniki powietrzne:7
0 do 15
20 do 22– drewniane
16016 do 18– stalowe4
23 do 26, 8
327Koła wodne:
16100, 30 do 32
60 do 62– drewniane5
16210 do 12– stalowe i stalowo-drewniane4
40 do 42
50 do 52
70 do 72
80 do 82
1633280Silniki napędzane powietrzem sprężonym:25
– powietrzne tłokowe
16410 do 12– powietrzne wirnikowe25
16533Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone7
330 do 338Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
166339Układy napędowe elektryczne skojarzone4
16734Agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze5
340Turbozespoły: generatory – turbiny parowe, z wyjątkiem ujętych w poz. 168
168340– w blokach energetyki zawodowej4
169341Turbozespoły: generatory – turbiny wodne3
170342, 343, 344, 345Zespoły elektroenergetyczne: generatory – silniki parowe tłokowe, silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe7
171343, 344Zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym12,5
172346Zespoły wiatrowe elektryczne5
173347Przetwornice7
173a3490, 3, 4, 5, 6Reaktory jądrowe8,5
4MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
40Obrabiarki do metali skrawające ogólnego zastosowania
200400Tokarki (z wyjątkiem rodz. 400 – 1, 2, 7, 8)10
2014001, 2Tokarki tarczowe i karuzelowe7
2024007, 8Automaty tokarskie, tokarki rewolwerowe i z automatycznym cyklem pracy12,5
203401, 402, 411Wiertarki, wiertarko-frezarki, wytaczarki, frezarki wzdłużne i bramowe, karuzelowe, bębnowe10
204403Piły i pilnikarki10
205404Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice8,5
206405Szlifierki (z wyjątkiem szlifierek ze sterowaniem programowym ujętych w poz. 214)12,5
20741Obrabiarki do metali skrawające specjalne i specjalizowane12,5
41000 do 08Tokarki specjalne i specjalizowane (z wyjątkiem rodz. 410 – 10, 11)
12 do 17
20841010, 11Tokarki specjalne dla hutnictwa i kolejnictwa8,5
209412, 413, 416Frezarki, piły, pilnikarki specjalne i specjalizowane, obrabiarki do uzwojeń i uzębień12,5
210414Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice specjalne i specjalizowane10
211415Szlifierki specjalne i specjalizowane, w tym szlifierki dla hutnictwa i kolejnictwa12,5
2124170Linie obróbcze z obrabiarek podstawowych (obrabiarki kombinowane)10
2134171, 2, 3Jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe i linie obróbcze złożone z obrabiarek specjalnych14
2144174Obrabiarki specjalne (w tym szlifierki i obrabiarki ze sterowaniem programowym)11
405
21542Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych8,5
420Młoty i kuźniarki
216421Prasy do metali i tworzyw sztucznych oraz proszków spiekanych7
217422, 423, 424Maszyny do gięcia i prostowania, nitownice, nożyce do metali i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem rodz. 424 – 5 ujętego w poz. 372)7
218425Ciągarki10
219426Maszyny do skręcania i wyrobu sprężyn spiralnych12,5
220429Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych8,5
22143Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle spożywczym7
430Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców, rozcierania i mieszania mas surowcowych, łamacze walcowe
2224310, 4Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne4,5
2234311,2,3, Filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną, filtry z płytami filtracyjnymi7,5
224432, 433, 434Pasteryzatory, maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania, napełniania, zamykania, korkowania, etykietowania butelek, słoi, puszek i tub, w tym również automaty z myjką (z wyjątkiem rodz. 434 – 01, 02)12,5
22543401, 02Zamykarki do słoi, zamykarki do słoi i puszek20
226435Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony (w tym również automaty do wytwarzania torebek lub kartoników fasonowych)7,5
227436Maszyny, urządzenia i aparaty do zamaczania, mycia, płukania i czyszczenia opakowań i butelek12,5
228439Inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym8,5
22944Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów10
440Pompy nurnikowe i tłokowe
z wyjątkiem:
230440– tłoczących oleje7
231440– tłoczących ciecze z zawiesinami, ciecze

pędne i wodę morską

14
232441Pompy wirowe (z wyjątkiem rodz. 441 – 01, 02 i 04)10
23344101Pompy wirowe tłoczące ciecze z zawiesinami, wodę morską, ciecze gęste oraz ciecze z materiałami ściernymi33
23444102, 04Pompy wirowe tłoczące solankę i inne ciecze żrące50
235442, 443Pompy rotacyjne i zębate9
z wyjątkiem:
236442, 443– tłoczących ciecze kwaśne i ługi12,5
237444Sprężarki (z wyjątkiem rodz. 444 – 11 i 3)7,5
23844411Sprężarki amoniakalne i do gazów słabo korodujących7,5
2394443Sprężarki przewoźne10
240445Dmuchawy i ssawy7
z wyjątkiem:
241445– tłoczących gazy słabo korodujące8,5
242445– tłoczących gazy agresywnie korodujące12,5
243445– tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie

korodujące

33
244446Wentylatory7
z wyjątkiem:
245446– pracujących w podwyższonej temperaturze10
246446– wyciągających gazy zanieczyszczone pyłami20
247446– pracujących w ciężkich warunkach pracy w

przemyśle chemicznym, tj. w oddziałach

superfosfatu i fluorokrzemianu

50
248449Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (z wyjątkiem rodz. 449 – 80 i 449 - 81)10
24944980Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów:10
– ręczne
25081– elektryczne i przepływomierze składowe do

paliw płynnych

17
25145Piece przemysłowe5
450Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem rodz. 450 – 50)
25245050Piece do przerobu surowca wielokomorowe7
253451Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem rodz. 451 – 0)5
2544510Piece koksownicze7
2554520, 2, 8Piece grzewcze (do nagrzewania wsadu przed przeróbką plastyczną oraz do suszenia)7
2564521Piece grzewcze (do obróbki cieplnej)7,5
257453Piece topielne10
2584540Piece do wypalania okresowe8,5
2594541Piece do wypalania kręgowe i wielokomorowe (pierścieniowe)7
2604542Piece do wypalania tunelowe6
261455Mieszalniki stalownicze i konwertory (z wyjątkiem rodz. 455 – 10, 455 – 11 i 455 – 2)7
26245510, 11Konwertory do wytwarzania stali8,5
2634552Konwertory rozkładni gazu7
264456Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości7
26546Aparaty do wymiany ciepła10
460 do 464Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodz. 469 - 0)
466 do 469
266465Wymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego20
267465Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody14
2684690Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu14
26947Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych7
470, 471, 472Mieszalniki cieczy poza emaliowanymi
270470, 471, 472Mieszalniki cieczy emaliowane12,5
271473Skrubery10
272474Kolumny10
z wyjątkiem:
273474– pracujących w optymalnych warunkach pracy,

na przykład w przemyśle naftowym

10
274474– nitracyjnych i denitracyjnych14
275475Aparaty bębnowe5
276476Aparaty walcowe skrobakowe7
2774770 do 4Suszarki komorowe (z wyjątkiem rodz. 477 – 5)5
6 do 8
2784775Suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami10
279479Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodz. 479 – 0)7
2804790Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu14
281480, 1, 8Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania7
480Elektrolizery (z wyjątkiem rodz. 480 – 2, 3)
2824802, 3Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów oraz z roztopionych soli8,5
283481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicznym14
284482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym14
285483Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali12,5
2864841Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia za pomocą gazu:14
Przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami pokrewnymi
2872, 4Stacjonarne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i stacjonarne maszyny do cięcia termicznego8,5
2885, 7, 8Osprzęt specjalny do spawania, cięcia tlenem i procesów pokrewnych i osprzęt pomocniczy do spawania i cięcia łukowego (zbiorniki topika, układy chłodzenia, uchwyty elektromagnetyczne)10
2890Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego17
2903Zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące)14
29160, 68Urządzenia do metalizacji natryskowej12,5
29261Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi14
293485Urządzenia chłodnicze nieprzenośne7
294486Urządzenia chłodnicze przenośne10
29549Pozostałe maszyny i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania14
490, 491Maszyny analityczno-kalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraz maszyny matematyczne (komputery)
295a492Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami12,5
295b493Roboty przemysłowe12,5
3505MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE10
50Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
500Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
3515012 do 8Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych (z wyjątkiem rodz. 501 – 0, 1)10
3525010, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe25
353502Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych (z wyjątkiem rodz. 502 – 20, 502 – 33)8,5
35450220Krajarki do włókna9
35550233Odgazowywacze20
356503Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych10
357504Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego7
358505Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, kwasu siarkowego i nawozów fosforowych (z wyjątkiem rodz. 505 – 1, 505 – 31, 505 – 80 i 81)10
35950580, 81Cyklony i filtry10
3605051Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego14
36150531Maszyny wycinające superfosfat z komory12,5
3625060, 3 do 8Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych (z wyjątkiem rodz. 506 – 1, 506 – 2)7
3635061, 2Aparaty do rektyfikacji powietrza5
3645072, 3, 4Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego (z wyjątkiem rodz. 507 – 0, 1, 8)5
3655070Wieże ekstrakcyjne10
366507

515

1, 8

0, 1, 2, 8

Agitatory, oksydatory i kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej oraz maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze7
36751Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne17
510Maszyny i urządzenia wiertnicze
368511Maszyny górnicze25
369511Obudowa zmechanizowana20
370512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych8,5
371513Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla (z wyjątkiem przenośników ujętych w poz. 583)8,5
372514

424

0, 1, 3 do 6

5

Maszyny i urządzenia hutnicze, aglomerowni, wielkopiecowe, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy (z wyjątkiem rodz. 514 – 2)7
3735142Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni8,5
373a5148Inne maszyny i urządzenia hutnicze7,5
374516Maszyny i urządzenia odlewnicze12,5
375517Maszyny i urządzenia torfiarskie10
37651801 do 04

10 do 12

Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych (z wyjątkiem rodz. 518 – 00, 2)20
37751800Aparatura grawimetryczna14
3785182Aparaty i urządzenia do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych14
379520 do 5, 8

81, 82

Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich7
520

529

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego oraz maszyny do produkcji elementów z lastrico i kamienia sztucznego
380521Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego12,5
381522Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego14
382523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego5
383524Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego (z wyjątkiem rodz. 524 – 34, 40)12,5
38452434Piece do trampowania głowic "Hagera"33
38552440Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu25
386525Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych (z wyjątkiem rodz. 525 – 31)10
38752531Autoklawy8,5
388526Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej10
389527Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła10
390528Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych, maszyny do profilowania ściernic12,5
391529Maszyny i urządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych (z wyjątkiem rodz. 529 – 81 i 82 ujętych w poz. 379)12,5
39253Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych11
531Maszyny specjalne do wyrobów galanterii metalowej
393532Maszyny do wyrobów metalowych (z wyjątkiem rodz. 532 – 003, 022, 100)9
394532003, 022, 100Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub, walcarki do gwintów rolkowe, automaty do tłoczenia nakrętek12,5
395533Maszyny i urządzenia do wyrobu kabli i przewodów elektrycznych (pancerki, skręcarki fazowe, kotły do impregnacji i wulkanizacji, prasy do oboławiania kabli (z wyjątkiem rodz. 533 – 30 do 38)10
39653330 do 38Maszyny do ogumowania i mas plastycznych10
397534Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów, baterii, w tym linie produkcyjne zawierające piece do topienia ołowiu (z wyjątkiem rodz. 534 – 32 i 33)10
39853432, 33Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu, młynki kulowe do mielenia chemikaliów10
3995357Urządzenia do produkcji półprzewodników17
4005350 do 4, 08Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektrycznych (z wyjątkiem rodz. 535 – 002, 003, 03, 0301, 111, 127, 05, 07, 37, 5, 6)12,5
401535002, 003

03, 05

Urządzenia do trawienia oraz galwanicznego pokrywania rdzeni, wytwarzania kwasu wolframowego i molibdenowego12,5
4025350301, 07, 111, 127Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, do produkcji węglanów i past emulsyjnych17
40353537, 5, 6Maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów z materiałów izolacyjnych, maszyny i urządzenia do trzonkowania, wyświecania i wykańczania lamp elektrycznych, aparatura i urządzenia do kontroli (z wyjątkiem rodz. 535–614)12,5
404535614Projektory8,5
405536, 537Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych oraz maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów7
406538Maszyny i urządzenia do nawijania cewek i izolacji silników, transformatorów i kondensatorów10
407540, 1, 21, 34, 72Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne8,5
540Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinania drzew oraz maszyny i urządzenia do pierwiastkowej obróbki drewna
408540wszystkie pozostałe zbiory rodz. 540 nie ujęte w poz. 407Maszyny, urządzenia i aparaty do wtórnej obróbki drewna i do produkcji wyrobów z drewna oraz z materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami10
5440 do 4, 8
5490 do 1, 8
409541, 542Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji fornirów, płyt stolarskich, sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych (z wyjątkiem rodz. 541 – 8, 542 – 20, 542 – 21, 542 – 30, 542 – 31, 542 – 042 i 542 – 7)9
4105418Suszarnie do fornirów, suszarnie rolkowe i maszyny odwadniające, prasy7
54220, 21, 30, 31, 042, 7
411543Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek7
412545Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy9
412a546Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury7,5
413547Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych7,5
4145480Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego4
4155481Maszyny i urządzenia do mechanicznego wykonywania formy8,5
4165482, 3, 5Maszyny i aparaty do fotomechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej, maszyny i aparaty do odtwarzania formy, prasy hydrauliczne do matrycowania i tłoczenia na zimno i gorąco, maszyny introligatorskie8,5
4175484Maszyny do druku oraz sprzęt pomocniczy do druku, maszyny dociskowe i powielacze offsetowe (z wyjątkiem rodz. 548 – 40 i 41)10
41854840Maszyny arkuszowe typograficzne, offsetowe, rotograwiurowe10
41954841Maszyny rotacyjne typograficzne dziełowe, gazetowe oraz rotograwiurowe, offsetowe i fleksograficzne7
4205486, 8Maszyny poligraficzne pomocnicze i inne10
42155Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry10
550Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
422551Maszyny przędzalnicze (z wyjątkiem rodz. 551 – 81)10
42355181Maszyny do teksturowania przędzy12,5
424552Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin8,5
425553Maszyny tkackie (z wyjątkiem rodz. 553 – 2)7
4265532Krosna bezczółenkowe12,5
427554Maszyny dziewiarskie płaskie i osnowowe (z wyjątkiem rodz. 554 – 00, 02, 03, 2, 34)9
42855402, 03, 2, 34Maszyny okrągłe dziewiarskie i pończosznicze10
42955400Maszyny kotonowe dziewiarskie i pończosznicze7
430555Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie, z wyjątkiem rodz. 555 – 60 do 63 i 65 do 68)7
43155560 do 63Maszyny do obróbki szlachetnej12,5
65 do 68
432556Maszyny do produkcji filcu i artykułów z

filcu

7
433557Maszyny szwalnicze i odzieżowe (z wyjątkiem rodz. 557 – 5, 6, 7)12,5
4345575 do 7Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych, drewna i innych tworzyw7,5
4355580Maszyny i urządzenia do produkcji artykułów technicznych7
4365581, 4Maszyny i urządzenia do produkcji obuwia i do wyrobu galanterii ze skóry i tworzyw10
4375582, 3Maszyny i urządzenia do wyprawiania skór i wyrobu sztucznej skóry10
4385585, 6Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów futrzarskich i do wyrobu rękawiczek10
4395587Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów garbarskich7,5
44055874Maszyny i urządzenia do wyrobu farb garbarskich6
4415590Maszyny i urządzenia do wyrobów włókienniczych typu przędzin i włóknin8,5
44256Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych4,5
560Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego (z wyjątkiem rodz. 560 – 10 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75)
44356010 do 13

42, 43, 66, 73 do 75

Łapacze liści, słomy, miazgi wysłodkowej, koła podnośne, pompy do buraków, wirówki cukrownicze, automatyczne dyfuzje ciągłe, urządzenia do suszenia wysłodków7,5
444561Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego (z wyjątkiem rodz. 561 – 00, 202, 203, 31, 6)7
44556100, 202, 203, 31Kadzie zalewne, urządzenia i aparaty fermentowni piwa, naczynia leżakowe, kadzie fermentacyjne otwarte i zamknięte4
4465616Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowanych, maszyny impregnacyjne12,5
447562Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego8,5
448563Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego7
449564Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu octowego8,5
450565Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego7
451566Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego7
4525671Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz do produkcji makaronu8,5
571
453568Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodz. 568 – 40 do 48)10
45456840 do 46Piece piekarnicze ceramiczne7
45556847, 48Piece piekarnicze cyklotermiczne i specjalne14
45657Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych8,5
570Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego
457571Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych (z wyjątkiem rodz. 571 – 1, 30, 31, 8)8,5
45857130, 31, 8Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane25
4595720 do 5, 80Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego7
4605726, 81Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zielarskiego10
461573Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego12,5
462574Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego12,5
4635750Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego8,5
Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny
4641, 2Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego8,5
464a5758Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego8,5
465576Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego9
466577Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego10
467578Maszyny i urządzenia gastronomiczne12,5
468579Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych (z wyjątkiem rodz. 579 – 000, 003, 01, 02)7,5
469579000, 003

01, 02

Destruktory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych17
47058Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych17
580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wibromłotów)
471581Maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodz. 581 – 2, 31 i 4)20
4725812, 31, 4Wibratory, zacieraczki do tynku i wibromłoty50
473582Maszyny do robót drogowych (z wyjątkiem rodz. 582 – 001, 115, 22, 3, 10)14
474582001Walce statyczne10
475582115Pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności7
47658222Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM7
4775823Szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg25
47858210Maszyny do budowy nawierzchni betonowych10
4795830Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla4
4805831Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego4
481584Maszyny do robót torowych14
48259Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej10
590 do 599Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej
5506URZĄDZENIA TECHNICZNE4
60Zbiorniki naziemne
600, 601Zbiorniki naziemne z cegły, betonowe i żelbetowe
z wyjątkiem:
551600, 601– zbiorników z wykładziną chemoodporną dla

kwasu ponitracyjnego

10
552602Zbiorniki naziemne drewniane7
553603Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych5
554604Zbiorniki naziemne stalowe6
z wyjątkiem przeznaczonych do:
555604– produktów naftowych5
556604– kwasów i ługów oraz nitrozy7
557604– kwasu siarkowego rozcieńczonego i solanki

amoniakalnej

12,5
558605Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych10
55961Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej:5
610 do 615– stałe
560610 do 615– przewoźne14
56162Urządzenia tele- i radiotechniczne7
620Urządzenia radionadawcze
562621Urządzenia radiokomunikacyjne (dopuszcza się amortyzowanie tych urządzeń łącznie z systemami antenowymi – poz. 100 według stawki 12,5%)12,5
563622Urządzenia elektroakustyczne8,5
564623Urządzenia teletransmisji przewodowej, z wyjątkiem zasilaczy (wzmacniaków) prostownikowych ujętych w poz. 5677,5
5656237Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia4
566624Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne8,5
567626, 627

623

0 i 1Łącznice telefoniczne, telegraficzne, łącznie z telegraficznymi zasilaczami (wzmacniakami) prostownikowymi6
568629Inne urządzenia tele- i radiotechniczne7,5
56963Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające5
630Transformatory
570631Zespoły prostownikowe7
571632Kondensatory statyczne5
572633, 634Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i przewoźnych20
57364Dźwigi i przenośniki (transportery)6
640Dźwigi osobowe i towarowe
574641Dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodz. 641 – 63, 70, 71, 84)14
57564163Kołowroty10
57664170Wyciągi kopalniane4
57764171Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów7
57864184Wyciągi (napędy) kolei linowych5
579642Żurawie (dźwigi przeładunkowe), z wyjątkiem rodz. 642 – 39
5806423Żurawie jezdniowe pracujące w budownictwie12,5
581643Przenośniki12,5
z wyjątkiem:
582643– urządzeń (przenośników) mechanizacji poczty10
5836440, 1, 2, 3, 4Przenośniki w kopalniach i w zakładach przetwórczych rud i węgla17
583a6440Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla50
5846445Przenośniki kopalń odkrywkowych5
5856446Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud8,5
586645Przenośniki powietrzne i wodne7
587646Suwnice i wsadzarki4,5
588647Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice3,5
588a647Urządzenia do przesuwu wozów kopalnianych10
589648Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe4
59065Pozostałe urządzenia przemysłowe10
650Przekładnie
591651Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych (z wyjątkiem rodz. 651 – 6, 7)5
5926516, 7Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane12,5
593652, 653Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane:7
– w warunkach normalnych
594– w warunkach utrudnionych (przepływ przez

urządzenia powietrza zanieczyszczonego

pyłami lub gazami powodującymi korozję)

12,5
594a– w warunkach utrudnionych w oparach kwasu na

wytrawialniach

33
595654, 658Urządzenia techniczne i technologiczne do uzdatniania wody i do oczyszczania ścieków (z wyjątkiem rodz. 654 – 5)8,5
5966545Urządzenia do dezynfekcji wody10
597655Urządzenia do oczyszczania gazów7
598656Urządzenia do odpopielania i odżużlania7
599657Akumulatory hydrauliczne4
600659Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione7
60166Urządzenia nieprzemysłowe4
660Wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane
602661Urządzenia pralni (z wyjątkiem rodz. 661 – 2, 3 i 4)10
6036612, 3, 4Urządzenia pralni: wirówki i prasownice do bielizny oraz prasy do bielizny i odzieży5
604662Projektory stacjonarne 35 mm i 70 mm, rzutniki, epidiaskopy i inne urządzenia projekcyjne (z wyjątkiem rodz. 662 – 1 i 5)12,5
6056621Projektory przenośne 16 mm i 35 mm14
6066625Ekrany kinowe20
607663Urządzenia gaśnicze7
608664Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych (z wyjątkiem rodz. 664 – 1)14
6096641Aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych17
610668Urządzenia techniczne teatralne5
611669Inne urządzenia nieprzemysłowe7
612680Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów6
613681Kontenery14
6507ŚRODKI TRANSPORTOWE4
70, 73Tabor szynowy naziemny (z wyjątkiem rodz. 700 – 52 oraz 700 do 706 – 7)
65170052Wagony towarowe samowyładowcze6
652700 do 7067Drezyny i przyczepy do drezyn12,5
653710Kolejowy tabor szynowy podziemny7
710 do 712Lokomotywy (z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych rodz. 710 – 01 do 03, 711 – 01 do 03, 712 – 01 do 03)
654710 do 71201 do 03Lokomotywy akumulatorowe11
655710 do 71210 do 14Wozy kopalniane12,5
656720 do 8Tramwajowy tabor szynowy (normalno- i wąskotorowy)5
720, 721Tramwajowy tabor szynowy
65774Pojazdy mechaniczne17
740Motocykle
6587410, 1Samochody osobowe17
65974200 do 02

10 do 12

20 do 22

30 do 32

Samochody ciężarowe (w tym dostawcze) o ładowności do 2,5 tony oraz mikrobusy do 12 miejsc (mikrobusy powyżej 12 miejsc ujęto w poz. 665); przez ładowność rozumie się określony przez wytwórcę ciężar ładunku, jaki może być przewieziony przez dany samochód; nie wlicza się do ładowności wagi załogi, paliwa, wyposażenia itp.17
66074203 do 04

13 do 14

23 do 24

33 do 34

43 do 44

Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep, samochody specjalizowane) o ładowności ponad 2,5 tony do 7 ton17
66174203 do 04Samowyładowcze samochody ciężarowe (w tym samowyładowcze ciągniki siodłowe do naczep):
13 do 14– o ładowności 2,5 tony do 14 ton17
23 do 24– o ładowności ponad 14 ton14
33 do 34
43 do 44
66274225, 35, 45Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 7 ton do 14 ton14
66374226, 36, 46Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 14 ton12,5
6647440, 1Autobusy i autokary17
– z silnikiem o mocy do 155 KM i autobusy

przegubowe (z wyjątkiem mikrobusów ujętych

w poz. 659)

6652, 3– z silnikiem o mocy powyżej 155 KM14
6667430, 1Samochody specjalne:12,5
3 do 8– cysterny, zbiorniki cementu, chłodnie i

samochody do oczyszczania miast i dróg

publicznych

666a– warsztaty, samochody dźwigi, samochody

specjalne do celów kulturalno-oświatowych,

barobusy itp.

10
6677432Samochody pożarnicze9
6687450, 1Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym12,5
669746Ciągniki11
670Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem przyczep i naczep mieszkalnych oraz gospodarczych):12,5
7470, 1– ciężarowe o ładowności do 19 ton
7480, 1, 2 i 3– autobusowe
671747jak wyżej– ciężarowe o ładowności powyżej 19 ton i

rolnicze ciągnikowe

11
748
672747Przyczepy i naczepy mieszkalne oraz gospodarcze12,5
748
67375Tabor konny11
750 do 755Tabor konny
67476Pozostały tabor bezszynowy12,5
760 do 765Pozostały tabor bezszynowy
6757680, 3Wagony kolei wahadłowej dwulinowej oraz rewizyjno-ratownicze8,5
6767681Wagony kolei okrężnej dwulinowej10
6777682, 4Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej i krzesełka siodłowe12,5
67877Tabor pływający5
Tabor transportu morskiego
770Statki morskie: towarowe, pasażerskie
(dopuszcza się zwiększenie stawki oraz jej różnicowanie w poszczególnych okresach w zależności od rodzaju statku i koniunktury)
678a770Statki morskie specjalistyczne "ro-ro", "kon-ro", promy6
678b771Statki rybackie8,5
67977013Kontenery pływające12,5
6807720 do 2, 8Tabor techniczny i ratowniczy morski (doki, pontony itp.)4
681Tabor transportu śródlądowego5
7731, 2Statki pasażerskie, promy, holowniki, pchacze, statki inspekcyjne, barki holowane, motorówki, pogłębiarki, lodołamacze i pozostały tabor z napędem i bez napędu (z wyjątkiem rodz. 773 – 1010, 773 – 203, 774 – 1, 774 – 8)
7740, 2 i 3
6827731010Wodoloty oraz łodzie różnego typu10
683773203Barki pchane oraz szalandy7
7741
6847744, 8Pozostały tabor techniczny i ratowniczy oraz inny tabor pływający4
778
6857830, 31, 32Tabor lotniczy12,5
780Samoloty pasażersko-transportowe do 5,7 tony
685a7801Samoloty szkolno-akrobacyjne12,5
685b7802Samoloty turystyczne10
685c7804, 7Samoloty rolnicze i innego przeznaczenia12,5
68678033Samoloty pasażersko-transportowe powyżej 5,7 tony10
687781Śmigłowce (wiropłaty)10
688782Szybowce17
690Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe12,5
7008NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I

WYPOSAŻENIE

17
800Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.
701801Wyposażenie laboratoryjne (z wyjątkiem rodz. 801 – 0)17
7028010Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych20
703802Sprzęt i wyposażenie medyczne (aparatura) (z wyjątkiem rodz. 802 – 0)10
7048020Aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii20
705803Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych12,5
706804Wyposażenie cyrków20
707805Wyposażenie teatrów, kin itp. (z wyjątkiem rodz. 668, 805 – 0)7
7088050Instrumenty muzyczne5
709806Kioski, budki, domki kempingowe o kubaturze poniżej 100 m3:8,5
– o konstrukcji trwałej i mieszanej na

fundamencie trwałym

710– o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej na fundamencie trwałym

12,5
711– pozostałe17
712808Inne nie wymienione14
75000ZASADZENIA WIELOLETNIE10
008Plantacje wikliny
Objaśnienia

1. Przewidywany okres eksploatacji przyjęty za podstawę ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej oblicza się według wzoru:

100

E = -----

So

w którym:

E = okres eksploatacji zaokrąglony w górę do pełnych lat.

So = określona w wykazie roczna stawka amortyzacyjna.

2. Budynki i budowle o konstrukcji trwałej są to obiekty o konstrukcji nośnej pionowej, jak ściany, słupy, filary itp., wykonanej z betonu, żelbetu, kamienia, cegły, stali lub innych materiałów o podobnej trwałości, bez względu na rodzaj stropu. W obiektach mostów i wiaduktów decyduje materiał o tej samej trwałości, użyty do konstrukcji nośnej, a w drogach - rodzaj podłoża nośnego.

3. Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej są to obiekty o konstrukcji nośnej (ust. 2), wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych, muru pruskiego, gliny, blachy falistej i innych materiałów o podobnej trwałości. Do budynków i budowli nietrwałych zalicza się również obiekty o konstrukcji nośnej mieszanej, to jest wykonanej z materiałów trwałych i nietrwałych.

4. Od budynków i budowli eksploatowanych w warunkach pogorszonych, które oznaczono w wykazie literą "P", lub w warunkach złych, które oznaczono w wykazie literą "Z", nie przystosowanych do tych warunków, ze względu na konstrukcję lub tworzywo albo zabezpieczenie antykorozyjne, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych. W tym celu należy pomnożyć właściwe dla danych budynków lub budowli stawki amortyzacyjne, ustalone w wykazie dla warunków normalnych, przez odpowiedni współczynnik określony w § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Za pogorszone warunki eksploatacji uważa się eksploatację budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za złe warunki eksploatacji uważa się eksploatację budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej, w razie gdy są to obiekty, w których wytwarza się, stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne. Dotyczy to również wypadków silnego działania na budynek lub budowlę agresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty, znajdujące się w pobliżu.

5. Stawki amortyzacyjne innych niż budynki i budowle środków trwałych są ustalone przy założeniu dwu- lub - przy ruchu ciągłym - trzyzmianowej pracy.

Od poszczególnych maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych i taboru transportu śródlądowego, eksploatowanych mniej lub bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych lub w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej (np. pod ziemią, pod wpływem agresji chemicznej, w warunkach terenowych, przy pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym), a do tego nie przystosowanych, od maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, stanowiących przedmiot stałego, odpłatnego najmu (bez obsługi) na rzecz ludności, w tym także rolników indywidualnych, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując obniżone lub podwyższone stawki amortyzacyjne. W tym celu należy pomnożyć właściwą dla danego środka trwałego stawkę amortyzacyjną przez odpowiedni współczynnik określony w § 13 ust. 2 rozporządzenia.

6. Podwyższone stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych zakupionych lub nieodpłatnie przejętych oraz zmodernizowanych w drodze inwestycji, a także o krótszym przewidywanym okresie eksploatacji od okresu przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie, w szczególności na skutek ograniczenia zasobów złóż lub czasu produkcji określonych produktów, jak również ograniczenia z góry okresu użytkowania (§ 13 ust. 5 rozporządzenia), oblicza się:

1) gdy w ewidencji ujmuje się jedynie wartość początkową środka trwałego - według wzoru:

100

So = -------

Es

2) gdy w ewidencji ujmuje się zarówno wartość początkową, jak i umorzenie środka trwałego - według wzoru:

WP1 x 100

So = ----------

WP2 x Es

w których:

So = roczna stawka amortyzacyjna,

Es = przewidywany skrócony okres eksploatacji środka trwałego w latach,

WP1 = nie umorzona część wartości początkowej (brutto) środka trwałego na dzień ustalenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej,

WP2 = wartość początkowa (brutto) środka trwałego, dla którego ustala się podwyższoną stawkę amortyzacyjną.

7. Podwyższone stawki amortyzacyjne budowli związanych z eksploatacją złóż górniczych, wyliczone według zasad określonych w ust. 6, nie mogą być niższe od dolnej granicy ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w wykazie w granicach "od - do".

8. Ustalone w sposób określony w ust. 5, 6 i 7 stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji co najmniej co 5 lat (w latach kończących się na 0 i 5) w celu uwzględnienia ewentualnych zmian okresu eksploatacji środków trwałych. Łączny okres eksploatacji po weryfikacji nie może być jednak dłuższy od przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie.

9. Jeżeli dla określonego środka trwałego uzasadnione jest obliczenie podwyższonej stawki amortyzacyjnej, a zachodzą jednocześnie dwie lub więcej okoliczności, o których mowa w ust. 2-7, stosuje się do tego środka wyższą stawkę amortyzacyjną.

10. Obliczone według zasad określonych w ust. 2-9 podwyższone stawki amortyzacyjne zaokrągla się w górę, a stawki obniżone zaokrągla się w dół, ustalając je w wysokości najbliższej następujących stawek: 50%, 33%, 25%, 20%, 17%, 14%, 12,5%, 11%, 10%, 9%, 8,5%, 7,5%, 7%, 6%, 5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1,3%, 1%.