§ 9. - Uznawanie składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz zasady aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1991 r.
§  9. 
1.  14
 Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 10 lat, a od wartości firmy i kosztów organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego - 5 lat. Podmioty gospodarcze ustalają stawki amortyzacyjne poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych z góry, w momencie rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
2. 
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w równej wysokości, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ujęto je w ewidencji księgowej jako składniki majątku trwałego, do końca tego miesiąca lub roku, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe, z którymi są one związane, postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór.
3. 
Do korekty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stosuje się przepis § 7 ust. 3.
14 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.90.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.