§ 13. - Uznawanie składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz zasady aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1991 r.
§  13. 
1. 
Ustala się obowiązek aktualizacji i wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r. według stanu na ten dzień zgodnie z poziomem przewidywanych cen z grudnia 1989 r.:
1)
podlegających ewidencji księgowej podmiotów gospodarczych - metodą szczegółową,
2)
nie podlegających ewidencji księgowej (§ 12) - metodą uproszczoną, przy zastosowaniu współczynników przeliczeniowych ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów.

Nie aktualizuje się wartości zabytkowych i muzealnych w obiektach zaliczonych do zabytkowych.

2.  15
 Podmioty gospodarcze dokonują następnej aktualizacji wyceny środków trwałych podlegających ewidencji księgowej, jeżeli przeciętny wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych, o którym mowa w § 11 ust. 2, będzie wyższy o więcej niż 25% od poziomu cen przyjętego za podstawę poprzedniej aktualizacji wyceny. Przeliczeń wartości środków trwałych dokonuje się metodą uproszczoną, z zastrzeżeniem § 13a ust. 4, stosując określone wyżej wskaźniki, według stanu na ostatni dzień półrocza najbliższego od daty ogłoszenia wskaźników, z tym że przeliczeń tych dokonuje się po raz pierwszy według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r.
3. 
Przepisy ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do aktualizacji wyceny środków trwałych nie podlegających ewidencji księgowej (§ 12).
15 § 13 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1991 r. (Dz.U.91.19.83) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1991 r.