Uznanie Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.45.286

Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 1972 r.
w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Związek Inwalidów Wojennych PRL" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu "Związek Inwalidów Wojennych PRL" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem do Spraw Kombatantów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.