Uznanie żółwia za gatunek chroniony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.80.498

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 16 października 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żółwia za gatunek chroniony.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 274) zarządza się co następuje:
Uznaje się żółwia (Emys orbicularis L.) za gatunek chroniony na całym obszarze Państwa.
Zabrania się zabijania żółwi, łowienia ich żywcem, podbierania lub niszczenia jaj i dokonywania innych czynności, zmierzających do ich zawłaszczenia.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może udzielać zezwoleń na łowienie żółwi dla celów naukowych, dydaktycznych lub hodowlanych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.