Uznanie za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2418

Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko", położone w Wiślicy, w województwie świętokrzyskim.
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na szczególne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, wybitnego gotyckiego zespołu sakralnego z reliktami architektury i plastyki romańskiej, w tym unikatowej w skali europejskiej tzw. "Płyty Orantów", będących fundacjami artystycznymi znaczących dla historii polskiej postaci, oraz grodziska - ważnego ośrodka politycznego w państwie pierwszych Piastów.
1. 
Obszar pomnika historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" obejmuje następujące części:
1)
zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, składający się z kościoła kolegiackiego, dzwonnicy i Domu Długosza, oraz relikty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja;
2)
grodzisko.
2. 
Obszar pomnika historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1210, nr 632 oraz części działki nr 437.
3. 
Mapa pomnika historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. 
Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA POMNIKA HISTORII "WIŚLICA - ZESPÓŁ KOLEGIATY POD WEZWANIEM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WRAZ Z RELIKTAMI KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA ORAZ GRODZISKO"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: WIŚLICA - ZESPÓŁ KOLEGIATY POD WEZWANIEM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ORAZ RELIKTY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: WIŚLICA - GRODZISKO