Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.943

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór", położony w Ujeździe, w gminie Iwaniska, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe i krajobrazowe oraz autentyczność substancji, zachowanej w formie trwałej ruiny, unikatowej manierystyczno-barokowej rezydencji obronnej o bogatym programie ideowym, będącej czołowym osiągnięciem architektury polskiej XVII w.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór" obejmuje ruiny zamku w granicach narysu bastionowego i obrysu mostu, znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 466, nr 470, nr 471 i nr 473 (obręb ewidencyjny 0023).
2.  Mapa pomnika historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "UJAZD - RUINY ZAMKU KRZYŻTOPÓR"