Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.663

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze", położony w gminie Nowa Słupia, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, a także wartości społeczne i kulturowe jednego z najstarszych klasztorów i sanktuariów religijnych w Polsce, związanego z ważnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, powstałego na miejscu przedchrześcijańskiego ośrodka kultowego.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru z kościołem pod wezwaniem Trójcy Świętej, skrzydłami klasztornymi skupionymi wokół wirydarza, skrzydłem klasztornym zachodnim, dzwonnicą, tzw. bramą wschodnią, tzw. szpitalikiem, obwałowaniem kamiennym, systemem średniowiecznych dróg oraz otoczeniem i pokrywa się z działkami ewidencyjnymi: nr 2002, nr 2003, nr 2018, nr 2020, nr 2021, nr 2022, nr 2027, nr 2028, nr 2029, nr 2030, nr 2031, 2039, 2040 oraz częścią działki nr 2000 (na odcinku od jej wschodniej krawędzi do linii przecinającej działkę na przedłużeniu zachodniej krawędzi działki nr 2027).
2.  Mapa pomnika historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "ŚWIĘTY KRZYŻ - POBENEDYKTYŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY ORAZ PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIE OBWAŁOWANIA KAMIENNE NA ŁYSEJ GÓRZE"