Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.961

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe", położone w Świętej Lipce, w gminie Reszel, w województwie warmińsko-mazurskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, niematerialne, integralność i autentyczność substancji, wyjątkowej klasy barokowego zespołu sakralnego, będącego najstarszym ośrodkiem kultu maryjnego w północnej Polsce, ostoi wiary katolickiej i kultury polskiej w granicach historycznych Mazur.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe" obejmuje kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z otaczającymi go krużgankami oraz klasztor położone na działkach ewidencyjnych nr 52/1 i nr 52/2 (obręb ewidencyjny 0019), w zewnętrznych granicach krużganków i barokowej części klasztoru.
2.  Mapa pomnika historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "ŚWIĘTA LIPKA - SANKTUARIUM PIELGRZYMKOWE"