Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.981

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek", położony w Strzelnie, w województwie kujawsko-pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe i autentyczność substancji, historycznego zespołu klasztornego Norbertanek, jednego z najstarszych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, z bezcennym zbiorem rzeźby romańskiej, w tym tympanonami oraz unikatowymi w skali europejskiej kolumnami dekorowanymi wizerunkami Cnót i Przywar.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek" obejmuje historycznie ukształtowany teren wzgórza klasztornego z kościołem pod wezwaniem św. Prokopa, kościołem pod wezwaniem Świętej Trójcy, klasztorem, dworem prepozytów (obecnie plebania) i starodrzewem oraz ogrodzenie i otoczenie, i pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej nr 618 (obręb ewidencyjny 0001).
2.  Mapa pomnika historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "STRZELNO - ZESPÓŁ DAWNEGO KLASZTORU NORBERTANEK"