Uznanie za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1823 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek", położony w Starym Sączu, w województwie małopolskim.
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz autentyczność, jednego z najstarszych zespołów staromiejskich w Polsce, o wyraźnie zachowanej średniowiecznej strukturze przestrzennej, i silnie związanego z nim klasztoru Sióstr Klarysek, obecnego od wieków w sferze religijnej, kulturowej i gospodarczej Sądecczyzny, o ciągłości historycznej nieprzerwanej od czasów piastowskich, związanego z ważnymi postaciami z historii Polski, będącego skarbnicą zabytków architektury i sztuki.
1. 
Obszar pomnika historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta z klasztorem Sióstr Klarysek, w skład którego wchodzi kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, zabudowania klasztorne oraz kamienny mur z basztami, i jest ograniczony od strony północnej ulicami z przylegającymi posesjami: Krakowską, 11 Listopada, fragmentem ulicy Polnej, od strony wschodniej - ulicą Pod Ogrodami, fragmentem linii kolejowej Tarnów - Leluchów, fragmentami ulicy Władysława Bandurskiego z przylegającymi posesjami, od strony południowej - ulicą Rocha oraz fragmentem ulicy Adama Mickiewicza częściowo z przylegającymi posesjami, ulicą Ogrodową i fragmentem ulicy Partyzantów, od strony zachodniej - fragmentem potoku Moszczenica.
2. 
Granica pomnika historii biegnie zaczynając od północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1307, linią łamaną po fragmencie północnej granicy działki nr 1160, dochodzi do drugiego załamania linii, przecina działki nr 1134 i nr 1159/1 linią prostą dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 1136 (z wyłączeniem tej działki), dalej biegnie fragmentem północnej granicy działki nr 1159/1, północną granicą działki nr 1159/2, przecina działkę nr 1156 (ul. Paszkiewicza) linią prostą dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki nr 1158, biegnie północną granicą działek nr 1158, nr 1157, nr 1155, nr 1154, nr 1153/3, fragmentem północnej granicy działki nr 1153/4, północną granicą działek nr 1152, nr 1151, nr 1150, fragmentem zachodniej granicy działki nr 3950, północną granicą działek nr 3950, nr 1149/1, nr 3951, nr 1298, północną i wschodnią granicą działki nr 1148, dalszym fragmentem północnej granicy działki nr 1160, dochodzi do południowego narożnika działki nr 1111, biegnie zachodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 1111, fragmentem północnej granicy działki nr 1109/4, zachodnią i północną granicą działki nr 1108, północną granicą działek nr 1107, nr 1106, nr 1105, fragmentem zachodniej działki i północną granicą działki nr 1104/4, północną granicą działek nr 1104/3, nr 1104/2, północną i wschodnią granicą działki nr 1103/2, po fragmencie północno-zachodniej granicy oraz północną granicą działki nr 1161, linią łamaną po fragmencie północno-zachodniej granicy działki nr 241, przecina tę działkę (ul. Polna) linią prostą łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 238/2 (z wyłączeniem tej działki) i północny narożnik działki nr 1585, dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 1585, nr 1589, nr 1590, nr 1591/2, nr 1593, nr 1594, nr 1595, nr 1598, nr 1599, nr 1600, nr 1602, nr 1603, nr 1604, nr 1607, nr 1608, nr 1609, nr 1610, nr 1617, nr 1618, nr 1619, nr 1620, nr 1621, nr 1626, nr 1627, nr 1628, nr 1629, nr 1630, nr 1631, nr 1632, nr 1640, nr 1641, nr 1642, nr 1643, nr 1644, nr 1645, nr 1646, przecina działkę nr 1584 (ul. Pod Ogrodami) linią prostą dochodząc do zachodniego narożnika działki nr 1548/1 (z wyłączeniem tej działki), dalej biegnie linią łamaną po fragmencie wschodniej granicy działki nr 1584, fragmentem północnej granicy oraz wschodnią granicą działki nr 1825, wschodnią granicą działek nr 1845/5, nr 2076, linią łamaną po wschodniej granicy działki nr 2108, przecina działkę nr 2114/3 linią łamaną łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 2113 (z wyłączeniem tej działki) i północno-wschodni narożnik działki nr 2116 (z wyłączeniem budynku znajdującego się przy ul. Władysława Bandurskiego 14A), dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 2116 i nr 2117, przecina działkę nr 2118 linią prostą dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 2120, biegnie wschodnią granicą działki nr 2120, przecina działkę nr 2119 linią prostą dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 2121, biegnie wschodnią granicą działki nr 2121, fragmentem wschodniej granicy działki nr 2123, przecina resztę działki nr 2123 linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 2122 (z wyłączeniem tej działki) i północno-wschodni narożnik działki nr 2124/2, dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 2124/2, przecina działkę nr 2126 najkrótszą linią łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 2124/2 i południową granicę działki nr 2126, dalej biegnie w kierunku zachodnim fragmentem południowej granicy działki nr 2126, następnie fragmentem wschodniej granicy i południową granicą działki nr 2075, dalej biegnie południową granicą działek nr 2134/2, nr 2134/1, fragmentem wschodniej granicy działki nr 2135, przecina działkę nr 2364 (ul. 22 Stycznia) linią prostą łączącą południowy narożnik działki nr 2135 i wschodni narożnik działki nr 2365, dalej biegnie po łuku wschodnią i zachodnią granicą działki nr 2365, południową granicą działki nr 2041, fragmentem zachodniej granicy działki nr 2205, południowo-wschodnią granicą działek nr 2298, nr 2297, południowo-zachodnią granicą działek nr 2297, nr 2296, nr 2295/2, nr 2295/3, nr 2295/4, nr 2293, nr 2292, nr 2291, nr 2290/3, nr 4000, południowo-zachodnią granicą i fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 2289, zachodnią granicą działki nr 2285, fragmentem południowo-wschodniej granicy i północno-zachodnią granicą działki nr 2284, linią łamaną po fragmencie północno-zachodniej granicy działki nr 2283, południowo-zachodnią granicą i fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 2279, południowo-zachodnią granicą działki nr 2277/2, fragmentem południowo-wschodniej granicy działki nr 2228, fragmentem wschodniej granicy działki nr 2276, dalej przecina działkę nr 2276 (ul. Partyzantów) linią prostą łączącą zachodni narożnik działki nr 2281 (z wyłączeniem tej działki) i południowy narożnik działki nr 2268, biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 2268, fragmentem południowej granicy działki nr 2247/1, południową granicą działki nr 2247/2, fragmentem południowej granicy działki nr 2247/3, fragmentem wschodniej granicy działki nr 2266, przecina działki nr 2266, nr 2265, nr 2264, nr 2263, nr 345 linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 2271 (z wyłączeniem tej działki) i punkt styku działek nr 345, nr 2581 (z wyłączeniem tej działki) i nr 2256 (z wyłączeniem tej działki), dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 345 (potok Moszczenica), przecina działkę nr 345 linią prostą łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 4004/4 (z wyłączeniem tej działki) i północno-zachodni narożnik działki nr 1307.
3. 
Mapa pomnika historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "STARY SĄCZ - ZESPÓŁ STAROMIEJSKI WRAZ Z KLASZTOREM SIÓSTR KLARYSEK"