Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2413

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu", położony w Rytwianach, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz przestrzenne i krajobrazowe, jednego z najstarszych założeń klasztornych kamedułów na ziemiach polskich, z kościołem klasztornym - unikatowym pod względem autentyzmu i wysokiej klasy wyposażenia w stylu manierystycznym i barokowym.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu" obejmuje kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, budynki poklasztorne, fragmenty murów z bramami, teren dawnego eremitorium i dawnych ogrodów, położone w granicach działek ewidencyjnych nr 1768/3 i nr 1768/1.
2.  Mapa pomnika historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "RYTWIANY - POKAMEDULSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY PUSTELNIA ZŁOTEGO LASU"