Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.662

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne", położone w Rydzynie, w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, urbanistyczno-architektoniczne i naukowe, barokowego założenia rezydencjonalno-urbanistycznego związanego z wybitnymi rodami możnowładczymi, będącego najlepiej zachowanym w Polsce przykładem kompozycji przestrzennej opartej na układzie osiowych alei łączących magnacką rezydencję z ośrodkiem miejskim.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne" obejmuje:
1) zespół rezydencjonalny złożony z zamku i parku z basenem (obwiedzionych fosą) oraz oficyn i budynków gospodarczych, terenu dawnego ogrodu, zwierzyńca, budynku strzelnicy i oranżerii;
2) układ urbanistyczny centrum miasta w granicach fosy, położony na zachód od zespołu rezydencjonalnego, wraz z kościołem pod wezwaniem św. Stanisława, plebanią, dawnym konwentem pijarów, ratuszem, pomnikiem św. Trójcy oraz terenem na północ od centrum z kościołem poewangelickim i pastorówką.
2.  Granica pomnika historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne" przebiega wzdłuż granic działek ewidencyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Mapa pomnika historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne" stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA POMNIKA HISTORII "RYDZYNA - ZAŁOŻENIE REZYDENCJONALNO-URBANISTYCZNE"

Opis granicy:

Granica pomnika historii przebiega: od zachodniego narożnika działki nr 93/1 północną i wschodnią granicą tej działki, wschodnią granicą działki nr 93/2, fragmentem północnej granicy działki nr 300/2, północną granicą działki nr 304, przecina linią prostą działkę nr 244 (ciek wodny) i biegnie w kierunku południowym (wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 244) do narożnika działki nr 251/12, dalej skręca na wschód i biegnie linią łamaną po fragmencie północnej granicy tej działki do narożnika z działką nr 250/3, północną i wschodnią granicą działki nr 250/3, północną granicą działki nr 251/9, skośnie dalszym fragmentem północnej granicy działki nr 251/12, północną granicą działki nr 251/11, fragmentem zachodniej granicy działki nr 250/1, dalej jej północną i wschodnią granicą (biegnąc w kierunku południowym), wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 251/1 dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 251/6, wschodnią granicą tej działki, wschodnią granicą działki nr 574, wschodnią granicą działki nr 211, dalej skręca w kierunku zachodnim, biegnąc południową i zachodnią granicą tej działki, fragmentem południowo-zachodniej granicy działki nr 254/1, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr 529/1, dalej przebiega południową granicą działek nr 501/5, nr 501/8, 495/5, 495/7, 494/1, fragmentem wschodniej granicy działki nr 493, wschodnią granicą działek nr 503/3, 508/7, wschodnią i południową granicą działki nr 509/1, dalej przebiega łukowo południową granicą działek nr 510/1, 511/1, 506/6 i fragmentem południowej granicy działki nr 482, wschodnią granicą działki nr 507/2 i wschodnią oraz południową i zachodnią granicą działki nr 512/7, zachodnią granicą działki nr 507/2, południową granicą działki nr 469 (przecina ul. Rzeczypospolitej), dalej biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 458 (ul. Tylną), południową granicą działki nr 464 (przecinając ul. Konstytucji 3 Maja), południową i zachodnią granicą działki nr 400/1, zachodnią granicą działki nr 400/4, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 398/1 (wzdłuż fosy, tj. Rowu Rydzyńskiego, dochodząc do ul. T. Kościuszki) i północną granicą działki nr 390/2 w kierunku północno-wschodnim, dalej, skręcając na północ, biegnie zachodnią i północną granicą działki nr 298/2 (wzdłuż ul. Wolności, przecinając ją i przebiegając jej drugą stroną, tj. zachodnią granicą działek nr 93/2 i nr 93/1). Wszystkie działki położone są w obrębie Rydzyna.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA POMNIKA HISTORII "RYDZYNA - ZAŁOŻENIE REZYDENCJONALNO-URBANISTYCZNE"

wzór

MAPA POMNIKA HISTORII "RYDZYNA - ZAŁOŻENIE REZYDENCJONALNO-URBANISTYCZNE"

zbliżenie części miejskiej

wzór