Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2462

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny", położony w Pułtusku, w województwie mazowieckim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne i historyczne oraz autentyczność i integralność, jednej z najważniejszych świątyń na Mazowszu, nekropolii biskupów płockich, wyróżniającej się największym zachowanym na ziemiach polskich zespołem polichromii z epoki renesansu.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny" obejmuje kolegiatę i dzwonnicę w obrębie murowanego ogrodzenia i pokrywa się z działką ewidencyjną nr 109.
2.  Mapa pomnika historii "Pułtusk - kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "PUŁTUSK - KOLEGIATA POD WEZWANIEM ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY"