Dz.U.2018.2419

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Przemyśl - zespół staromiejski"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Przemyśl - zespół staromiejski", położony w Przemyślu, w województwie podkarpackim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe, zespołu staromiejskiego o ponad 1000-letniej historii, bogatego w liczne zabytki architektury sakralnej z różnych epok, będącego świadectwem wielokulturowej i wielowyznaniowej historii miasta i regionu.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Przemyśl - zespół staromiejski" obejmuje następujące części:
1) historyczny zespół miasta;
2) zespół klasztorny Benedyktynek;
3) zespół klasztorny Reformatów.
2.  Granica części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przebiega północnymi granicami działek ewidencyjnych: nr 1114, nr 1110, nr 1107 i nr 1106 (od narożnika ul. W. Waygarta wzdłuż Wybrzeża Marszałka J. Piłsudskiego do ul. T. Kościuszki i ul. Jagiellońskiej), skręca wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1106 i biegnie północną granicą działek ewidencyjnych nr 1143/1 i nr 695 (ul. T. Kościuszki), północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 642/2, nr 621, nr 619 i nr 615, północną granicą działki ewidencyjnej nr 632 (ul. Wodna), dalej biegnie łukowo w kierunku południowo-wschodnim po północno-wschodnich granicach działek ewidencyjnych: nr 625/1, nr 674/1, nr 628/1, nr 674/12, nr 640, nr 645, nr 648, nr 650, nr 653, nr 656, nr 1931, nr 666, nr 667, nr 670, nr 674/10, nr 679, nr 694, nr 706 i nr 719 (wzdłuż ul. Jagiellońskiej), wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 745 (ul. Franciszkańska), dalej wschodnią granicą działek ewidencyjnych: nr 798, nr 804, nr 821, nr 823, nr 831, nr 843, nr 860 i nr 879 (wzdłuż ul. Słowackiego), skręca na południowy zachód południową granicą działki ewidencyjnej nr 916 (wzdłuż ul. Basztowej do styku z ul. Komisji Edukacji Narodowej), biegnie fragmentem północno-zachodnim działki ewidencyjnej nr 950 (ul. Komisji Edukacji Narodowej), południowo-wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 1330 i nr 1336 i południowo-wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1338 oraz południową granicą działki ewidencyjnej nr 1339 i nr 1342, przecina działkę ewidencyjną nr 1348 (ul. ks. J. Popiełuszki) i biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1346, wschodnią, południową i zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1350/1 (wzdłuż ul. Tatarskiej) przecina działkę ewidencyjną nr 1348 (ul. Tatarska), biegnie do styku działek ewidencyjnych nr 1347 i nr 1340, skręcając w kierunku zachodnim po południowej granicy działki ewidencyjnej nr 1340, biegnie zachodnią granicą tej działki i działki ewidencyjnej nr 1329/1, przecinając najkrótszą linią działkę ewidencyjną nr 1345 i nr 1358 (ul. św. Królowej Jadwigi) do działki ewidencyjnej nr 1274/1, dalej biegnie południową i zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1274/1 (wzdłuż ul. św. Królowej Jadwigi), zachodnimi granicami działek ewidencyjnych: nr 1303, nr 1274/1, nr 1292, nr 1288, nr 1290, nr 1285, nr 1274/1 i nr 1252, potem zachodnią i północną granicą działki ewidencyjnej nr 1244, północną granicą działki ewidencyjnej nr 1274/1 (przecinając ul. św. Królowej Jadwigi na wysokości narożnika działki ewidencyjnej nr 1216), dalej północną granicą działki ewidencyjnej nr 1187, przecinając tę działkę linią najkrótszą od narożnika działki ewidencyjnej nr 1216 do działki ewidencyjnej nr 1213 (ul. P. Kmity), zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1213 oraz zachodnią i północną granicą działki ewidencyjnej nr 1197, dalej północną granicą działki ewidencyjnej nr 1193, zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1180 i nr 1164 (wzdłuż ul. P. Kmity) dochodząc do działki ewidencyjnej nr 1146/2 (ul. Grodzka) i przecinając ją najkrótszą linią do działki ewidencyjnej nr 1139, dalej biegnie łukowo południową i zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1139 i zachodnią granicą działek ewidencyjnych: nr 1127/2, nr 1127/1, nr 1124, nr 1119 i nr 1114 (wzdłuż ul. W. Waygarta dochodząc do ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego). Wszystkie działki ewidencyjne położone są w obrębie 207.
3.  Granica części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przebiega wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 1315/1 (wzdłuż ul. Klasztornej), dochodząc lekkim łukiem do południowego narożnika tej działki (do ul. 22 Stycznia), dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą południową i zachodnią tej samej działki aż do styku z działką ewidencyjną nr 1314, dalej biegnie zachodnią i północną granicą działki ewidencyjnej nr 1314 (plac Konstytucji 3 Maja i styk ul. Z. Krasińskiego), skręca w kierunku południowym fragmentem północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 1314 i biegnie linią lekko skośną granicą działki ewidencyjnej nr 1315/1 (wzdłuż ul. Z. Krasińskiego) do narożnika tej działki (ul. Klasztornej). Wszystkie działki ewidencyjne położone są w obrębie 205.
4.  Granica części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przebiega północną granicą i fragmentem wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 544, wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 549 oraz wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 569 do narożnika budynku, dalej po obrysie tego budynku skręca w kierunku zachodnim do południowej granicy działki ewidencyjnej nr 569 i biegnie tą granicą do działki ewidencyjnej nr 573, dalej biegnie południową granicą działki ewidencyjnej nr 573 (do narożnika placu Na Bramie) i skręca w kierunku północnym zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 573 i nr 544 (wzdłuż ul. Jagiellońskiej i Mniszej). Wszystkie działki ewidencyjne położone są w obrębie 207.
5.  Mapa pomnika historii "Przemyśl - zespół staromiejski" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
7.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA POMNIKA HISTORII "PRZEMYŚL - ZESPÓŁ STAROMIEJSKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: HISTORYCZNY ZESPÓŁ MIASTA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZESPÓŁ KLASZTORNY BENEDYKTYNEK

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZESPÓŁ KLASZTORNY REFORMATÓW