Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.675

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew", położony w Ozimku, w województwie opolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, najstarszego istniejącego żelaznego mostu wiszącego o ustroju nośnym konstrukcji łańcuchowej, przewieszonej przez żeliwne ażurowe pylony, funkcjonującego w oryginalnej formie i użytkowanego w ruchu pieszym i drogowym do chwili obecnej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew" obejmuje przyczółki, dwa pylony, przęsło, cięgna łańcuchowe wraz z ich podziemnymi zakotwieniami. Przęsło znajduje się nad działką nr 389, zakotwienie prawobrzeżne - na działce nr 390/4, zakotwienie lewobrzeżne - na działce nr 397/83.
2.  Mapa pomnika historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "OZIMEK - ŻELAZNY ŁAŃCUCHOWY MOST WISZĄCY NA RZECE MAŁA PANEW"