Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2420

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny", położony w Oleśnie, w województwie opolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, niematerialne oraz autentyczność substancji, wielowiekowego ośrodka kultu św. Anny, otaczanej na Śląsku szczególną czcią, z unikatową barokową kaplicą, nieposiadającą analogii pośród innych drewnianych realizacji architektonicznych.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny" obejmuje kościół położony na działce ewidencyjnej nr 575 (obręb 0068), w granicach jego obrysu.
2.  Mapa pomnika historii "Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "OLESNO - KOŚCIÓŁ ODPUSTOWY POD WEZWANIEM ŚW. ANNY"