Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2274

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny", położony w Nieborowie i Arkadii, w województwie łódzkim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne, naukowe, krajobrazowo-przestrzenne oraz autentyczność i integralność, zespołu rezydencjonalnego, obejmującego wysokiej klasy realizacje architektoniczne wraz z wyposażeniem wnętrz oraz unikatowe przykłady barokowej i sentymentalno-romantycznej sztuki ogrodowej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny" obejmuje następujące części:
1) Nieborów - zespół pałacowo-ogrodowy - historycznie ukształtowaną przestrzeń rezydencji z pałacem, ogrodem, fragmentami lapidarialnymi, budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i ogrodowymi, położony w granicach działek ewidencyjnych nr 801/1 i nr 801/2 oraz działki nr 618 w obrębie murów obwodowych spichrza znajdującego się na tej działce;
2) Arkadia - ogród sentymentalno-romantyczny - historycznie ukształtowaną przestrzeń ogrodu z budowlami ogrodowymi i fragmentami lapidarialnymi, położony w granicach działek ewidencyjnych nr 233, nr 234/1, nr 234/2, nr 234/3, nr 234/4, nr 234/5, nr 234/6, nr 375/1, nr 375/2, nr 376, nr 377/1, nr 377/2.
2.  Mapa pomnika historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA POMNIKA HISTORII "NIEBORÓW I ARKADIA - ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY I OGRÓD SENTYMENTALNO-ROMANTYCZNY"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: NIEBORÓW - ZESPÓŁ PAŁACOWO-OGRODOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ARKADIA - OGRÓD SENTYMENTALNO-ROMANTYCZNY