Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.930

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy", położony w Kwidzynie, w województwie pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz integralność, dawnej stołecznej siedziby biskupów pomezańskich, monumentalnego dzieła gotyckiej architektury sakralnej i obronno-rezydencjonalnej o unikatowych w skali europejskiej rozwiązaniach architektonicznych.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń z katedrą (obecnie konkatedrą) pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, zamkiem wraz z elementami architektury obronnej, a także otoczeniem w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0005: nr 35, nr 36, nr 37, nr 39, nr 40, nr 41 oraz w obrębie 0010: południowej części działki nr 14/5 ograniczonej od północnego-wschodu linią łączącą południowy narożnik działki nr 117/5 i południowo-zachodni narożnik działki nr 116 (z wyłączeniem tej działki), nr 14/6, nr 14/7, nr 14/9, nr 14/10, środkowej części działki nr 16/1 ograniczonej od północy najkrótszą linią łączącą północny narożnik działki nr 17/4 ze wschodnią granicą działki nr 35 (obręb 0005), a od południa - fragmentem linii łączącej zachodni narożnik działki nr 25/7 (obręb 0005) i południowy narożnik działki nr 41, nr 16/2, nr 17/2, nr 17/4, nr 18/1, nr 18/2, nr 18/3, nr 19/1, nr 19/3, nr 19/5, nr 19/6, nr 19/7, nr 24/2, północnej części działek nr 25/7 i nr 25/6 ograniczonych od południowego-wschodu i południa łamaną linią łączącą zachodnie narożniki działek nr 24/2 i nr 25/7 oraz południowy narożnik działki nr 41, nr 26, nr 27, nr 117/5.
2.  Mapa pomnika historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KWIDZYN - ZESPÓŁ KATEDRALNO-ZAMKOWY"