Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.988

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy", położony w Krasiczynie, w województwie podkarpackim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, wybitnego dzieła nowożytnej architektury obronno-rezydencjonalnej, łączącego wysokiej klasy formy architektoniczne z unikatowym zespołem dekoracji sgraffitowych, będącego czołowym osiągnięciem polskiej kultury szlacheckiej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z zamkiem wraz z reliktami murów odkrytych w badaniach archeologiczno-architektonicznych, domkiem szwajcarskim, stajniami cugowymi, kordegardą, bramą główną, bramą południową oraz parkiem i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych nr 1, nr 2, nr 18/1, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 970, nr 971, nr 5001, nr 5002, nr 5011 i nr 5173 (obręb ewidencyjny 0006).
2.  Mapa pomnika historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KRASICZYN - ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY"