Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.977

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy", położony w Koszutach, w województwie wielkopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne, naukowe, materialne i niematerialne, reprezentatywnego w skali kraju przykładu alkierzowego dworu szlacheckiego, będącego najbardziej charakterystycznym typem polskiej rezydencji ziemiańskiej czasów nowożytnych, zjawiska kulturowego o randze narodowego symbolu, głęboko zakorzenionego w rodzimej tradycji.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z dworem oraz parkiem i pokrywa się z działkami ewidencyjnymi: nr 173/1, nr 173/3 i nr 173/5.
2.  Mapa pomnika historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KOSZUTY - ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY