Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.688

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny", położony w Klępsku, w gminie Sulechów, w województwie lubuskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, drewnianego kościoła o konstrukcji szkieletowej, z zachowanymi reliktami gotyckiej świątyni w konstrukcji zrębowej oraz niezwykle bogatą nowożytną dekoracją snycerską i malarską wnętrza, powstałą w duchu sztuki luterańskiej, będącego świadectwem przenikania tradycji i inspiracji artystycznych na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny" obejmuje kościół wraz z dawnym cmentarzem otoczonym od północy, zachodu i południa kamiennym murem i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych o numerach: 210 i 10/3.
2.  Mapa pomnika historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KLĘPSK - KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY"