Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2275

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra", położony w Kielcach, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, dawnej rezydencji biskupów krakowskich, wyróżniającej się autentyczną substancją architektoniczną oraz wystrojem wnętrza o niezwykle bogatym programie ideowym, która wraz z katedrą (dawną kolegiatą) stanowi cenne materialne świadectwo historii i kultury artystycznej Polski czasów baroku.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra" obejmuje:
1) zespół dawnego pałacu biskupów złożony z rezydencji, dawnego spichlerza, ogrodu oraz Baszty Prochowej z obwarowaniem;
2) zespół katedry złożony z katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dzwonnicy i kaplicy Ogrójcowej.
2.  Granica pomnika historii pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 572, nr 573 i nr 578 oraz południową częścią działki nr 549/4 od północy ograniczoną linią muru (obręb ewidencyjny 0016).
3.  Mapa pomnika historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KIELCE - DAWNY PAŁAC BISKUPÓW I KATEDRA"