Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2252

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny", położony w Katowicach, w województwie śląskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i artystyczne, zespołów architektonicznych obejmujących siedzibę Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego oraz archikatedrę katowicką wraz z gmachem kurii metropolitalnej, będących architektonicznymi symbolami powrotu Górnego Śląska do odrodzonej Polski.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny" obejmuje następujące części:
1) Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego wraz z wystrojem i wyposażeniem;
2) zespół katedralny, złożony z archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla i gmachu kurii metropolitalnej z ogrodem.
2.  Granica pomnika historii pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych nr 33 i nr 43/2 (arkusz mapy 58, obręb ewidencyjny 0002) oraz nr 46/7 i nr 46/8 (arkusz mapy 57, obręb ewidencyjny 0002).
3.  Mapa pomnika historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny", stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego" (Dz. U. poz. 1243).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA POMNIKA HISTORII "KATOWICE - GMACH WOJEWÓDZTWA I SEJMU ŚLĄSKIEGO ORAZ ZESPÓŁ KATEDRALNY"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: KATOWICE - GMACH WOJEWÓDZTWA I SEJMU ŚLĄSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: KATOWICE - ZESPÓŁ KATEDRALNY