Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1008

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście", położony w Gdańsku, w województwie pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe, materialne i niematerialne, jedynego na terenie Polski zespołu fortyfikacyjnego twierdzy morskiej z czasów nowożytnych, nazywanego dawniej "Bramą do Rzeczypospolitej", unikatowego pod względem lokalizacji, zastosowanych rozwiązań technicznych oraz kompozycji przestrzennej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście" obejmuje latarnię morską, wieniec z działobitnią i domkami, Fort Carré, budynek koszar, Szaniec Wschodni z fosą, rawelin Szańca Wschodniego i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 37/1, nr 37/2, nr 37/3, nr 37/4, nr 38 i nr 39 (obręb ewidencyjny 73).
2.  Mapa pomnika historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "GDAŃSK-TWIERDZA WISŁOUJŚCIE"