Dz.U.2018.2506

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności", położona w Gdańsku, w województwie pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na szczególne wartości historyczne, materialne i niematerialne, zespołu budowlanego Stoczni Gdańskiej, stanowiącego przykład ponad stuletnich dziejów rozwoju architektury i budownictwa stoczniowego, miejsca walki o prawa pracownicze i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", który odegrał kluczową rolę w obaleniu systemu komunistycznego w XX w. w Europie.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" obejmuje:
1) Plac Solidarności wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 r. i mur z tablicami inskrypcyjnymi oraz Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej;
2) zabytkowe budynki i budowle zespołu dawnej Stoczni Cesarskiej;
3) "Salę BHP".
2.  Granica pomnika historii:
1) w zakresie obszaru pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 11, nr 12, nr 98, części działki nr 99, której południowa granica przebiega w linii prostej od działki nr 93/1 do naroża południowo-zachodniego działki nr 100, obejmuje południową jej granicę, następnie przecina w linii prostej działkę nr 104 i jej wschodnią stroną prowadzi na północ do Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, obejmuje ją i łączy z północno - wschodnim narożem działki nr 98;
2) w zakresie obszaru pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 151/4, nr 151/5, nr 151/6, nr 151/7, nr 151/8, nr 151/9, nr 151/10, nr 151/11, nr 151/12, nr 151/13, nr 151/15 oraz części działki nr 151/14, której wyznaczona południowa granica przebiega w odległości ok. 60 m od południowej granicy tej działki, odchodząc w linii prostej od działki nr 151/12 ok. 50 m na wschód do naroża południowo-wschodniego progów pochylni Al i A2 obejmuje te progi na długości ok. 90 m dalej biegnie w linii prostej ok. 55 m na północny wschód, następnie skręca na południe i w linii prostej ok. 55 m prowadzi do działki nr 151/16, przecina ją w linii prostej i prowadzi dalej ok. 60 m przy estakadzie dźwigu, następnie skręca na południowy zachód i w linii prostej ok. 25 m obejmując wąski pas szerokości ok. 6 m działki nr 151/16 prowadzi do działki nr 151/17;
3) w zakresie obszaru pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej nr 130/1 w granicach murów budynku.
3.  Mapa pomnika historii "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA